QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Về cơ chế trích thưởng khuyến khích tăng thu ngân sách năm 2000

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29/912/1999 của Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 03/2000/QĐ-TTg về cơ chế thưởng và cấp lại do thực hiện vượt dư jtoán thu ngân sách năm 2000 cho ngân sách địa phương.

Căn cứ Quyết định số 10/2000/QĐ-UB ngày 25/2/2000 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2000; Quyết định số 222/QĐ-CT ngày 17/2/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá Nghệ An tại Tờ trình số 1257/TC-TDT ngày 03/10/2000.

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Mục đích và đối tượng trích thưởng.

1. Mục đích: Khuyến khích động viên các doanh nghiệp Nhà nước phấn đấu nộp vượt chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng nội địa theo chỉ tiêu kế hoạch được giao đầu năm.

2. Đối tượng được trích thưởng: Tất cả các doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn do tăng cường sản xuất kinh doanh, quản lý tích cực đã hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách về thuế giá trị gia tăng nội địa năm 2000.

Điều 2: Điều kiện và nguyên tắc xét thưởng.

Các doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn:

1. Được giao chỉ tiêu nộp ngân sách và phải hoàn thành toàn diện, trong đó chỉ tiêu nộp thuế giá trị gia tăng phải hoàn thành vượt mức.

2. Nộp kịp thời số thuế giá trị gia tăng nội địa phát sinh trong từng quý.

Số nộp vượt kế hoạch của từng đơn vị để xét thưởng đối với năm 2000 là số nộp vượt ngân sách tỉnh về thuế giá trị gia tăng nội địa so với kế hoạch được giao tính từ ngày 01/1/2000 đến ngày 31/12/2000 (sau khi đã khấu trừ thuế đầu vào). Không tính số nộp tồn đọng năm trước chuyển sang và số nộp sau ngày 31/12/2000.

Điều 3: Tỷ lệ trích thưởng

UBND tỉnh trích ngân sách tỉnh từ nguồn thưởng vượt thu ngân sách để cấp đầu tư trở lại cho các đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nộp thuế giá trị gia tăng nội địa 2000 theo tỷ lệ sau:

1. Đối với doanh nghiệp Nhà nước địa phương được cấp lại 20% số thuế giá trị gia tăng nội địa nộp vượt.

2. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương được cấp lại 10% số thuế giá trị gia tăng nội địa nộp vượt.

Điều 4: Thủ tục trích thưởng.

Sau khi kết thúc năm, Sở Tài chính-Vật giá chủ trì phối hợp với Cục thuế và Kho bạc Nhà nước soát xét số thực nộp của từng đơn vị để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trích thưởng cho các đơn vị.

Khi có Quyết định cấp thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính-Vật giá thực hiện việc cấp phát và quản lý theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 5: Về sử dụng tiền thưởng.

1. Được dùng để bổ sung vốn lưu động (nếu còn thiếu) và bổ sung vốn đầu tư chiều sâu theo các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiêm cấm các doanh nghiệp sử dụng tiền thưởng nêu tại Quyết định này để thưởng lại cho cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp hoặc cá nhân, cơ quan, ban ngành liên quan hoặc chi trái mục đích.

Điều 6: Khen thưởng và kỷ luật đối với các cá nhân.

1. Mục đích: Khuyến khích động viên Giám đốc và kế toán trưởng các doanh nghiệp phấn đấu nộp vượt chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2000.

2. Đối tượng: Giám đốc và Kế toán trưởng các doanh nghiệp hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2000 được giao.

3. Mức thưởng: Số tiền thưởng cho Giám đốc và kế toán trưởng các doang nghiệp phụ thuộc vào mức độ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng. Tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh.

4. Thủ tục trích thưởng: Sau khi kết thúc năm, Sở Tài chính-Vật giá chủ trì phối hợp với Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước soát xét lại số thực nộp của từng đơn vị để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức thưởng cho từng Giám đốc và Kế toán trưởng các doanh nghiệp. Khi có quyết định cấp thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính-Vật giá thực hiện việc cấp phát và quản lý theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

5. Sở Tài chính-Vật giá chủ trì phối hợp với Cục Thuế và các ban, ngành chủ quản soát xét cụ thể đề xuất UBND tỉnh có biện pháp kỷ luật đối với Giám đốc và Kế toán trưởng các DNNN địa phương vì lý do chủ quản không hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách.

Điều 7:

Cơ chế thưởng vượt ngân sách cho các huỵên, thành phố, thị xã; các doanh nhgiệp nộp vượt chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo Quyết định số 10/2000/QĐ-UB ngày 15/2/2000 của UBND tỉnh. Các thành phần kinh tế khác tham gia nộp thuế giá trị gia tăng được áp dụng cơ chế riêng.

Điều 8:

Quyết định này có hiệu lực thực hiện cho năm 2000. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.