ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh lào đang học

tại tỉnh Bình Dương

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 165/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 33/1999/QĐ-BGD &ĐT ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 16/2006/TT-BTC ngày 07/3/2006 của Bộ Tài chính quy định chế độ suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 41/2008/TT-BTC ngày 22/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng tiền ăn cho học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 755/TTr-SNgV ngày 11/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có học sinh Lào đang theo học và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Hoàng Sơn

QUY CHẾ

Phối hợp quản lý lưu học sinh lào đang học tại tỉnh Bình Dương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị của tỉnh có liên quan đến công tác quản lý lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh Bình Dương (Điều 3, Điều 4 Quy chế này), các cơ sở giáo dục tại tỉnh hiện có lưu học sinh của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào đang học theo chương trình thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Dương (Việt Nam) với một số tỉnh của Lào; nhiệm vụ, quyền hạn của lưu học sinh Lào đang theo học tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

Việc quản lý lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh Bình Dương được đặt dưới sự chỉ đạo, quản lý, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh và các cơ sở giáo dục nhằm quản lý việc sinh hoạt và học tập của lưu học sinh Lào; nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho lưu học sinh của nước bạn Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng quy chế đào tạo cao đẳng, đại học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH LÀO ĐANG HỌC TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, trong đó có lĩnh vực hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, có trách nhiệm:

1. Là đầu mối liên hệ với Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán của Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban chính quyền các tỉnh của Lào có lưu học sinh đang học tại Bình Dương, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán của Việt Nam tại Lào để tiếp nhận sinh viên Lào sang học tập tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh theo chương trình thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh Bình Dương với các tỉnh của Lào.

2. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền về việc đào tạo lưu học sinh Lào theo chương trình thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh Bình Dương với các tỉnh của Lào; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xét để cấp học bổng cho lưu học sinh Lào học tại các cơ sở giáo dục tại tỉnh theo đề nghị của Đại sứ quán Lào, Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban chính quyền các tỉnh của Lào (khi có yêu cầu).

3. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo công lập và ngoài công lập của tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và thực hiện tốt công tác quản lý sinh hoạt, học tập của lưu học sinh Lào đang theo học tại các cơ sở giáo dục của tỉnh. Khi có yêu cầu đột xuất theo đề nghị của các cơ sở giáo dục, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết, đảm bảo việc học tập của lưu học sinh Lào.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các cơ sở giáo dục của tỉnh quản lý tốt việc học tập và sinh hoạt cũng như giải quyết kịp thời các thủ tục xin về nước, xin nghỉ phép của lưu học sinh; phối hợp với cơ quan Công an và các sở, ngành có liên quan giải quyết tốt công tác lãnh sự (khi có yêu cầu) đối với lưu học sinh Lào.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh…) giải quyết những vấn đề liên quan đến việc học tập, sinh hoạt và chăm lo sức khỏe cho lưu học sinh Lào.

6. Được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho phép vận động các nhà tài trợ và các doanh nghiệp của tỉnh có đầu tư ở Lào tài trợ, hỗ trợ thêm sinh hoạt phí và hoạt động học tập của lưu học sinh Lào.

7. Được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền kiểm tra công tác quản lý lưu học sinh Lào tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Định kỳ hàng quý, 06 tháng và cuối năm hoặc khi có yêu cầu, Sở Ngoại vụ tổ chức họp giao ban giữa Sở Ngoại vụ với các cơ sở giáo dục để nắm tình hình và kết quả học tập của lưu học sinh Lào, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất hướng giải quyết những yêu cầu vượt quá thẩm quyền để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ sở giáo dục làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh và tạm trú cho lưu học sinh Lào; phối hợp với Sở Ngoại vụ giải quyết tốt các vấn đề về quan hệ lãnh sự khi có yêu cầu.

2. Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ sở giáo dục giải quyết tốt việc chăm lo sức khỏe cho lưu học sinh Lào. Khi có yêu cầu điều trị, nếu việc khám, điều trị bệnh vượt quá quy định của bảo hiểm y tế, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp Sở Ngoại vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

3. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong tỉnh trực tiếp đào tạo lưu học sinh Lào lập danh sách học sinh có mặt thực tế của các bậc học theo từng khóa kèm dự toán kinh phí hàng năm theo Thông tư số 16/2006/TT-BTC ngày 07/3/2006 của Bộ Tài chính về quy định chế độ suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam và Thông tư số 41/2008/TT-BTC ngày 22/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng tiền ăn cho học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam;

b) Trường hợp có những phát sinh đột xuất ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định của Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính được quyền xem xét và giải quyết theo thẩm quyền đã được phân cấp, nếu vượt quá thẩm quyền quy định, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục tại tỉnh có lưu học sinh Lào đang theo học thực hiện tốt Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục tại tỉnh có tiếp nhận đào tạo lưu học sinh Lào theo thỏa thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chịu trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện đầy đủ thủ tục đầu vào cho lưu học sinh Lào theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đảm bảo khi tốt nghiệp các lưu học sinh Lào được cấp bằng hợp lệ.

2. Chịu trách nhiệm về chương trình, kế hoạch và chất lượng chuyên môn trong việc đào tạo lưu học sinh Lào; bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt, lớp học, giảng viên hướng dẫn theo dõi, quản lý việc học tập, nghiên cứu; cấp phát văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ theo thẩm quyền; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo) về tình hình và kết quả học tập của lưu học sinh Lào sau mỗi học kỳ, năm học và toàn khóa học.

3. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, đào tạo lưu học sinh Lào.

4. Trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm về mặt đời sống vật chất, sinh hoạt của lưu học sinh; phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế chăm lo sức khỏe cho lưu học sinh; phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu học sinh; thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước đối với lưu học sinh; chịu trách nhiệm về việc chi đào tạo và sinh hoạt cho lưu học sinh Lào theo Thông tư số 16/2006/TT-BTC ngày 07/3/2006 của Bộ Tài chính (các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp dự trù kinh phí và quyết toán với Sở Tài chính, các cơ sở giáo dục ngoài công lập dự trù kinh phí và quyết toán với Sở Tài chính thông qua tài khoản của Sở Ngoại vụ).

5. Được phép cho học sinh, sinh viên nghỉ phép, nghỉ hè theo quy định của Luật Giáo dục Việt Nam và thông báo cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh (PA39) biết. Trong trường hợp lưu học sinh xin nghỉ Tết cổ truyền của Lào, xin nghỉ phép đột xuất hoặc xin nghỉ học để đi du lịch, thăm bạn bè ngoài khu vực tỉnh Bình Dương thời gian từ 03 ngày trở lên, các cơ sở giáo dục phải xem xét cụ thể và thông báo bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ biết, sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Sở Ngoại vụ mới cho sinh viên nghỉ.

6. Định kỳ mỗi học kỳ, các cơ sở giáo dục có đánh giá, nhận xét về kết quả học tập, ý thức rèn luyện của lưu học sinh Lào và thông báo cho Sở Ngoại vụ biết. Cuối mỗi quý, học kỳ và năm học, lãnh đạo các cơ sở giáo dục và Sở Ngoại vụ tiến hành giao ban để nắm tình hình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh, cùng bàn bạc giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong công tác quản lý lưu học sinh.

7. Khi lưu học sinh Lào có nhu cầu đến dự các ngày lễ, Tết truyền thống của Lào hoặc tham dự các buổi gặp mặt do Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm hỗ trợ phương tiện đi, về cho lưu học sinh.

Chương III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LƯU HỌC SINH LÀO

Điều 6. Nhiệm vụ của lưu học sinh Lào

1. Tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng phong tục, tập quán Việt Nam.

2. Thực hiện đúng quy định, nội quy của các cơ sở giáo dục, Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành; chấp hành đầy đủ nội quy sinh hoạt, học tập và quy chế công tác học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục.

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập theo chương trình, kế hoạch đào tạo của cơ sở giáo dục đang theo học, có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của cơ sở giáo dục và các cơ sở quản lý, phục vụ lưu học sinh.

4. Không được tự ý nghỉ học không có lý do, sinh viên muốn nghỉ từ 01 ngày trở lên phải làm đơn xin phép cơ sở giáo dục, khi được lãnh đạo cơ sở giáo dục cho phép mới được nghỉ học. Khi có lý do chính đáng, sinh viên muốn về nước hoặc đi thăm bạn bè ngoài tỉnh Bình Dương từ 03 ngày trở lên, phải làm đơn xin phép, nếu được cơ sở giáo dục chấp thuận và được sự thống nhất bằng văn bản của Sở Ngoại vụ thì sinh viên mới được nghỉ phép để giải quyết việc riêng theo yêu cầu.

Điều 7. Quyền của lưu học sinh Lào

1. Lưu học sinh Lào học tập, nghiên cứu, thực tập tại các cơ sở giáo dục của Bình Dương đều bình đẳng về nhiệm vụ và quyền lợi trong học tập, nghiên cứu, thực tập và sinh hoạt. Được các cơ sở giáo dục tôn trọng và đối xử bình đẳng như đối với công dân Việt Nam; được cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc học tập phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục.

2. Lưu học sinh theo được cấp học bổng bằng tiền Việt Nam, học bổng được cấp hàng tháng tính từ ngày đến Việt Nam, kể cả thời gian nghỉ hè và 01 tháng sau khi tốt nghiệp; được bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục; được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục thể thao của cơ sở giáo dục, quản lý và phục vụ lưu học sinh.

3. Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên do cơ sở giáo dục đang theo học tổ chức, được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức như đối với sinh viên Việt Nam.

4. Được phép về nước nghỉ hè, nghỉ lễ, được mời thân nhân đến thăm cơ sở giáo dục (nơi đang theo học) theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ sở giáo dục có lưu học sinh Lào theo học tại tỉnh Bình Dương và lưu học sinh Lào được đào tạo theo sự thỏa thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh (được cấp học bổng của tỉnh) có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Điều 9. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh về Sở Ngoại vụ để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Sơn