THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 793/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ TỈNH LẠNGSƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1809/LĐTBXH-BTXH ngày 01 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Bộ Tài chính xuất cấp, không thutiền 440 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Lạng Sơn.

Ủyban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận số gạo nêu trên, quản lý và hỗ trợ kịp thời,đúng đối tượng.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký.

Điều3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Cục Dự trữ Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ, Phạm Văn Phượng; các Vụ: KTTH, KGVX, ĐP, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng