THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 797/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học Hồng Đức

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại Tờ trình số 1783/B-CV-VX /UB ngày 15 tháng 9 năm 1997 và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 8141/TCCB ngày 19 tháng 9 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở các trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thanh Hoá, Cao đẳng sư phạm Thanh Hoá và Cao đẳng Y tế Thanh hoá.

Điều 2. Trường Đại học Hồng Đức là cơ sở đào tạo, nghiên cứu trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh hoá và sự quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng quyền hạn của các Bộ, ngành Trung ương liên quan. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng. Trụ sở của Trường đặt tại thành phố Thanh Hoá.

Điều 3. Trường Đại học Hồng Đức có những nhiệm vụ sau:

1. Đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ với trình độ đại học và thấp hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá.

2. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá.

Điều 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá có trách nhiệm soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức phù hợp với chủ trương của Nhà nước về mô hình đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt