UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 164/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà;

Căn cứ Nghị quyết số 279/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà;

Xét đề nghị của UBND thị xã Thái Hoà tại Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 25/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà, như sau:

1. Huy động vốn đầu tư phát triển:

1.1. Cho phép thị xã được hưởng 100% từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã và được điều tiết theo tỷ lệ: ngân sách thị xã 60%; ngân sách phường, xã 40%.

1.2. Hàng năm, ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho thị xã một phần kinh phí từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh để đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng, thiết yếu của thị xã.

1.3. UBND tỉnh quyết định phương án huy động vốn đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Thái Hoà theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật Ngân sách cho các dự án hạ tầng đô thị quan trọng thuộc danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư 5 năm đã được HĐND tỉnh thông qua. Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã bố trí vốn hoàn trả khi đến hạn.

2. Về thu, chi ngân sách:

Cân đối ngân sách tăng nguồn kinh phí chi ngân sách hàng năm cho thị xã gồm:

- Kinh phí chi sự nghiệp giáo dục.

- Chi sự nghiệp thị chính hàng năm.

3. Một số chính sách khác:

3.1. Cho phép thị xã Thái Hoà được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển, chính sách về tỷ lệ đối ứng các chương trình dự án của quốc gia như các huyện miền núi thấp, gồm: chương trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; định mức đầu tư xây dựng thiết chế VHTT-TT đạt chuẩn quốc gia và các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển khác.

3.2. Ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các công trình trọng điểm gồm:

- Các dự án hạ tầng giao thông - điện chiếu sáng đô thị;

- Vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư;

- Các công trình cấp, thoát nước đô thị và vệ sinh môi trường;

- Hạ tầng công nghiệp - thương mại;

- Các dự án về Y tế, Giáo dục, Văn hoá - Thể thao - Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phan Đình Trạc