THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH QUẢNG TRỊ
----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1254/BNN-TY ngày 06 tháng 5 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6578/BTC-TCDT ngày 20 tháng 5 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 10.000 lít hóa chất khử trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Trị phòng, chống dịch bệnh tai xanh.
Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số thuốc sát trùng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. CácBộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?