VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Số: 803/QĐ-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện chức năng quản lý thống nhất công tác tin học của Văn phòng Chính phủ; tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động của Văn phòng Chính phủ.

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

2. Trung tâm Tinhọc là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Tin học có tên giao dịch bằng tiếng Anh là IT - Center of the Office of Government, viết tắt là ITCOG.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Tin học giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng, Chính phủ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; phối hợp với Vụ Tài vụ và các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án đã được phê duyệt về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Là đơn vị thường trực giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giao cho Văn phòng Chính phủ.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả, bảo đảm an toàn của mạng tin học diện rộng của Chính phủ (CPNET), mạng tin học nội bộ của Văn phòng Chính phủ (LAN), mạng Intemet dùng riêng; bảo đảm hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động giao ban, hội nghị, chỉ đạo trực tuyến của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; giao ban, hội nghị của Văn phòng Chính phủ trên các mạng tin học an toàn, hiệu quả.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp đồng bộ và quản lý công tác bảo đảm an toàn và an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ quản lý; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn bảo mật hoạt động của hệ thống máy tính trên mạng (LAN, WAN), thư điện tử công vụ của Chính phủ trên mạng Intemet.

6. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và sử dụng chuẩn thống nhất các chương trình phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

7. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ; Quy chế quản lý, sử dụng mạng nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng mạng diện rộng Chính phủ (CPNET); Quy chế quản lý, sử dụng mạng Intemet dùng riêng; các Quy chế quản lý, sử dụng các phần hệ ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ và theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ thực hiện các Quy chế đó.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các cơ quan liên quan xây dựng, cập nhật và khai thác các cơ sở dữ liệu, kho thông tin điện tử về các lĩnh vực công tác của Văn phòng Chính phủ. Tổ chức triển khai, hướng dẫn sử dụng và huấn luyện khai thác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

9. Phối hợp với đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức liên quan vận hành mạng điện rộng của Chính phủ (CPNET), các ứng dụng tin học chung triển khai trên mạng này; thống nhất thiết kế chuẩn cấu trúc hệ thống thông tin - dữ liệu điều hành, tác nghiệp vận hành trên mạng này và tích hợp về Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bảo trì, khắc phục kịp thời các sự cố máy tính và thiết bị tinhọc; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ.

11. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thẩm định kỹ thuật (bao gồm các chuẩn kỹ thuật, công nghệ) về sản phẩm công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phê duyệt mua sắm.

12. Thực hiện các hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin theo quy định và nhiệm vụ được giao.

13. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về lĩnh vực công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ.

14. Thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tài sản, tài chính và biên chế cán bộ, công chức, viên chức được giao theo các quy định của pháp luật và quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

16. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm Tin học được nêu tại Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Trung tâm Tin học có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc được phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Trung tâm Tinhọc có các phòng sau:

a) Phòng Bảo đảm kỹ thuật;

b) Phòng Quản trị hệ thống;

c) Phòng Phát triển ứng dụng;

d) Phòng Tích hợp và Phân tích dữ liệu;

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? Thủ tục đăng ký hưởng thất nghiệp ?

đ) Phòng Hành chính - Tổng hợp (bao gồm công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, tài vụ).

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và biên chế cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Tin học theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Giám đốc Trung tâm Tin học quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng tại khoản 2 Điều này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 02/2007/QĐ-VPCP ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học.

2. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Trung tâm Tin học, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Trung tâm Tin học phố hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi khi cần thiết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- BTCN, Các Phó Chủ nhiệm;

- Các Trợ lý Thủ tướng, Thư ký các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn;

- Lưu: Văn thư, TCCB (2b). XH 40.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

>> Xem thêm:  Thành lập sàn dự án bất động sản trực tuyến liệu có khả thi ?