THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 804/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 21/BCA (X15) ngày 07 tháng 3 năm2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 827/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Vụ Địa phương III, Ủy ban Dântộc;

2. Đại tá Nguyễn Phúc Thảo, Giámđốc Công an tỉnh Sóc Trăng;

3. Đại tá Lê Thanh Sơn, Phó Giámđốc Công an tỉnh Sóc Trăng;

4. Ông Sơn Song Sơn, Phó Trưởngban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;

5. Ông Sơn Phước Hoan, Trưởng Cơquan Thường trực khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Ủy ban Dân tộc.

Đã có thành tích trong công tácđảm bảo an ninh chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Côngan, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể vàcá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận
:- Bộ Công an;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng