UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển

kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ; Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Nghị quyết số 278/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của UBND thành phố Vinh tại Tờ trình số 2172/TTr-UBND ngày 05/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh như sau:

1. Về quản lý quy hoạch, xây dựng, đầu tư, Thành phố được phép:

a) Tổ chức quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: đường bộ (trừ hệ thống quốc lộ), đường thuỷ (trừ đường biển, đường thuỷ nội địa do Trung ương quản lý và uỷ thác quản lý), các bến bãi, biển đỗ xe, bến thuyền trên địa bàn, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng và vệ sinh môi trường đô thị; trực tiếp quản lý và khai thác các dịch vụ giao thông công cộng (trừ bến xe), quản lý các hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn theo phân cấp.

b) Cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình nhà ở, công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn; giải quyết những vấn đề liên quan đến nhà ở theo uỷ quyền của UBND tỉnh.

c) Chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của Thành phố, đồng thời quyết định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các dự án này từ nguồn ngân sách Thành phố.

2. Về quản lý tài chính – ngân sách

a) Các dự án quan trọng sau đây được ưu tiên bố trí vốn (phù hợp với tiến độ dự án, khả năng bố trí ngân sách Tỉnh, Thành phố và nguồn huy động khác):

- Các công trình phúc lợi công cộng, công trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

- Xây dựng mới và nâng cấp các trục giao thông chính của thành phố.

- Các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, môi trường đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Về hỗ trợ, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính cho đầu tư và phát triển:

- Được UBND tỉnh xem xét quyết định phương án huy động vốn theo quy định tại khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách cho các dự án hạ tầng đô thị quan trọng thuộc danh mục các dự án trong kế hoạch 5 năm đã được HĐND tỉnh thông qua; Khi đến hạn, ngân sách Tỉnh và ngân sách Thành phố có trách nhiệm cân đối để chi trả theo quy định.

- Hàng năm, ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu cho thành phố một phần kinh phí từ nguồn vượt thu ngân sách Tỉnh để đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng, thiết yếu của thành phố.

- Có chính sách tạo vốn để lập, thực hiện các dự án điều tra, khảo sát, thiết kế quy hoạch, kiến trúc xây dựng.

3. UBND tỉnh phân cấp cho UBND thành phố Vinh quản lý, phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Vinh căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phan Đình Trạc