BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 814/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 37/2010/TT-BTC NGÀY 18/3/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNHHƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬPCÁ NHÂN TỰ IN TRÊN MÁY TÍNH.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bảnqui phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về Công báo nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 51/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ qui định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính Thôngtư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc pháthành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máytính:

1- Tại điểm a, khoản 1, Điều3 đã in:

“... nộp hồ sơ cho Cục thuếtỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sởchính.”

Nay sửa lại thành:

“...nộp hồ sơ cho cơ quan thuếtrực tiếp quản lý”.

2- Tại khoản 2 Điều 3 đã in:

“...chấp thuận của Cục thuếtỉnh, thành phố...”

Nay sửa lại thành:

“... chấp thuận của cơquan thuế...”

3- Tại khoản 1 Điều 6 đã in:

“...phải thông báo với Cục thuếtỉnh, thành phố nơi đăng ký sử dụng chứng từ và cơ quan thuế trực tiếp quảnlý...”

Nay sửa lại thành:

“...phải thông báo cho cơquan thuế trực tiếp quản lý...”

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 37/2010/TT-BTCngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi