BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 818/2007/QĐ-BKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin

cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Người phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc

QUY CHẾ

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(ban hành kèm theo Quyết định số 818/2007/QĐ-BKH

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Điều 1. Người phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi là Người phát ngôn) là người được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật và những vấn đề cụ thể khác được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

Điều 2.Hoạt động của Người phát ngôn tuân theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg) và theo quy định tại Quy chế này.

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 3.Nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc trong trường hợp đột xuất, bất thường cho báo chí của Người phát ngôn thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg bao gồm những thông tin được phép của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố về:

1. Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; những kết quả, thành tích của cán bộ, công chức, viên chức ngành kế hoạch và đầu tư trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ và quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Các Chỉ thị, Quyết định và công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong ngành kế hoạch và đầu tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch và đầu tư.

4. Nội dung các cuộc hội nghị, cuộc họp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần thiết phải tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và nhân dân.

5. Quan điểm và phương thức xử lý của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch và đầu tư và các sự kiện, vấn đề trong trường hợp đột xuất, bất thường theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg.

6. Hoạt động khác của ngành kế hoạch và đầu tư và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần công bố với báo chí, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định.

Điều 4. Nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Người phát ngôn là thông tin chính thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 5. Người phát ngôn có quyền và trách nhiệm sau đây:

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg và nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo các nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ? Cách cấp lại sổ đỏ ?

2. Giúp Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ hoặc trong trường hợp đột xuất, bất thường cho báo chí về các nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

3. Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc trả lời phỏng vấn của báo chí hoặc ban hành Thông cáo báo chí để cung cấp thông tin về một vấn đề, một sự kiện của ngành kế hoạch và đầu tư cho các cơ quan báo chí.

4. Tiếp nhận yêu cầu của cơ quan báo chí và chuẩn bị trả lời cho các cơ quan báo chí theo đúng quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Được Văn phòng Bộ sao gửi hoặc thông báo kịp thời thông tin liên quan tới giao ban báo chí.

Điều 6. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, khi được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Người phát ngôn yêu cầu cung cấp thông tin để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Quy chế này có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi tới Người phát ngôn.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến chỉ đạo Người phát ngôn thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc Người phát ngôn tổng hợp và đề xuất nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến chỉ đạo để thực hiện.

Điều 7. Người phát ngôn chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 8. Người phát ngôn phối hợp công tác với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giúp Người phát ngôn thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Quy chế này.

Điều 10. Người phát ngôn chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tổ chức thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? Thủ tục đăng ký hưởng thất nghiệp ?