THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc nâng cấp và đổi tên một số đơn vị

thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 158/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 08 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp và đổi tên một số đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sau đây:

1. Nâng cấp Bộ phận thường trực Văn phòng Ban tại phía Nam thành Cơ quan đại diện phía Nam.

2. Đổi tên Trung tâm Tin học - Lưu trữ thành Trung tâm tin học (chuyển công tác lưu trữ về Văn phòng Ban và Cơ quan đại diện phía Nam).

Điều 2. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cơ quan đại diện phía Nam và Trung tâm Tin học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải