ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2003

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 và Quyết định số 182/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BTC ngày 08/01/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính về ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2004/NQ-HĐ ngày 21/5/2004 của HĐND tỉnh khóa XIV kỳ họp thứ nhất về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2003 (theo các biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bật Khách