THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 828/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Ban Cơ khí của Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Giải thể Ban Cơ khí của Chính phủ đã thành lập theo Nghị định số 62/HĐBT ngày 21 tháng 6 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Điều 2. Giao Bộ Công nghiệp cùng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải