THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

<span font-size:12.0pt;font-family:'times"="" lang="EN-USstyle=">Sử dụngHệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Địa chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới thay thế Hệ quy chiếuvà Hệ tọa độ quốc gia Hà Nội 72 đang sử dụng với các nội dung sau đây:

1. Tên Hệ quy chiếu và Hệ tọađộ quốc gia mới: VN 2000.

2. Hệ quy chiếu và Hệ tọa độquốc gia VN 2000 có các tham số chính như sau:

a) Êlípxôít quy chiếu: Hệ quychiếu quốc tế WGS84 toàn cầu có kích thước như sau:

Bán trục lớn: a =6.378.137,000m

Độ dẹt: f = 1/298,257223563

b) Điểm gốc tọa độ quốc gia:điểm N00 đặt trong khuôn viên Viện Nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt,Hà Nội;

c) Lưưới chiếu tọa độ phẳng cơbản: lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế;

d) Chia múi và phân mảnh hệthống bản đồ cơ bản: theo hệ thống lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốctế, danh pháp tờ bản đồ theo hệ thống hiện hành có chú thích danh pháp UTM quốctế.

3. Tọa độ, độ cao các điểm trắcđịa quốc gia các cấp hạng trong Hệ VN 2000 do Tổng cục Địa chính tính toán vàcấp cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Hệ VN 2000 thay thế Hệ Hà Nội 72 được áp dụng thống nhất trên toàn quốccho tất cả các loại tư liệu đo đạc bản đồ bắt đầu từ ngày Quyết định này cóhiệu lực.

Điều 3.Giao Tổng cục Địa chính tổ chức hướng dẫn áp dụng Hệ Quy chiếuvà Hệ tọa độ quốc gia mới VN 2000 thống nhất trong cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quanthuộc Chính phủ và Chủ tịch <span font-size:12.0pt;font-family:'times"="" lang="EN-USstyle=">y bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải