ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 12/7/2001;

Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Quy chế xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá Thông tin tại Tờ trình số 115/TTr-VHTT ngày 27/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng và cấp Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích:

Di tích lịch sử - văn hoá

Đền Thụy Lôi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2.Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lữ, Uỷ ban nhân dân xã Thụy Lôi trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hoá, di tích kiến trúc nghệ thuật theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá, Quyết định số 2142/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lữ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thụy Lôi; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Loan