THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: QUẢNG NAM, TRÀ VINH
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3800/BNN-TY ngày 18 tháng 5 năm 2015, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 7074/BTC-TCDT ngày 28 tháng 5 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 90 tấn hóa chất thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Nam, Trà Vinh để phòng, chống dịch bệnh thủy sản, cụ thể:
- Tỉnh Quảng Nam: 10 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%.

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

- Tỉnh Trà Vinh: 80 tấn hóa chất Chlorine 65% min.
Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg:
Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, VIII, TH, TKBT, HC;
- Lưu: VT, KTTH(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?