ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 832/2010/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CÁC CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ, NGƯỜI BÁN DÂM BỊ BẮT BUỘCĐƯA VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơsở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối vớingười chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 117/2007/TTLT-BLĐTB &XH-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2007 củaliên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tráchnhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy;
Căn cứ Thông tư số 17/2008/TTLT-BLĐTB &XH-BTC ngày 13 tháng 02 năm 2008 củaliên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sungThông tư số 117/2007/TTLT-BLĐTB&XH-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2007 của liênBộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Kạnvề việc bổ sung nội dung Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBNDtỉnh năm 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định các chếđộ trợ cấp cho người nghiện ma tuý, người bán dâm (kể cả người nghiện ma tuý,người bán dâm chưa thành niên) bị bắt buộc vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục -Lao động xã hội của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tiền ăn:360.000 đồng/người/tháng.

Thời gian đối với người nghiệnma tuý là 12 tháng; đối với người bán dâm là 9 tháng.

Thời gian chấp hành quyết định cònlại (nếu có), người bán dâm, người nghiện ma tuý phải đóng tiền ăn theo quy định.

2. Tiền muasắm vật dụng cá nhân sinh hoạt cần thiết: 200.000 đồng/người /năm.

3. Tiền hoạt động văn thể: 60.000đồng/người/năm.

4. Tiền học nghề: người nghiện matuý, người bán dâm nếu chưa qua đào tạo nghề, nếu có nhu cầu học nghề thì đượcGiám đốc Trung tâm xét hỗ trợ kinh phí học nghề ngắn hạn với mức 750.000 đồng/người.Kinh phí này chỉ hỗ trợ cho đối tượng lần đầu, không hỗ trợ cho những đối tượngvào Trung tâm từ lần thứ 2.

5. Tiền ăn đường, tiền tàu xe: 25.000đồng/ngày.

6. Tiền mai táng: người nghiện matuý, người bán dâm đang chữa trị cai nghiện chết tại Trung tâm mà không còn thânnhân hoặc thân nhân không đến kịp, hoặc chết do tai nạn lao động, Trung tâm cótrách nhiệm mai táng, mức mai táng phí 3.000.000 đồng/người.

Ngoài các mức trợ cấp nêu trên, cácmức trợ cấp khác thực hiện theo quy định tại mục I, phần III Thông tư số 117/2007/TTLT-BLĐTB XH-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giámđốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân