THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 835/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Thực hiện quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Phân bón và Hoá chất cơ bản và Tổng công ty Hoá chất công nghiệp và Hoá chất tiêu dùng.

Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, có tài sản và các quỹ tập trung, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty.

Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NATIONAL CHEMICAL CORPORATION viết tắt là VINACHEM. Tổng công ty có trụ sở chính tại 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2.- Tổng công ty có các nhiệm vụ chính sau đây:

1/ Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo định hướng, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành Hoá chất của Nhà nước, bao gồm: khai thác, sản xuất, kinh doanh (kể cả xuất khẩu và nhập khẩu) các loại nguyên liệu và sản phẩm hoá chất; khảo sát, thiết kế và xây lắp các công trình phục vụ ngành công nghiệp hoá chất, chuyển giao công nghệ; liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, tiến hành các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ khác theo pháp luật và theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để phục vụ sự phát triển Ngành hoá chất.

2/ Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, nhận và sử dụng tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ khác được giao.

3/ Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân trong Tổng công ty.

Điều 3.

1/ Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm có:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

2/ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ phê chuẩn.

Điều 4.- Bộ trưởng Công nghiệp sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc.

Điều 5.-

1/ Hội đồng Quản trị Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để trình Chính phủ phê chuẩn.

2/ Bộ trưởng Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất cơ bản, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất công nghiệp và hoá chất tiêu dùng, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty hoá chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt