ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về mức thu phí sử dụng cầu Phú Cường

________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND7 ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí sử dụng cầu Phú Cường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về mức thu phí sử dụng cầu Phú Cường như sau:

1. Mệnh giá thu phí theo đối tượng:

- Xe dưới 9 chỗ ngồi; xe tải có tải trọng dưới 5 tấn: 10.000 đồng/lượt.

- Xe từ 9 đến 30 chỗ ngồi; xe tải có tải trọng từ 5 đến dưới 10 tấn: 15.000 đồng/lượt.

- Xe trên 30 chỗ ngồi; xe tải có tải trọng từ 10 tấn trở lên: 20.000 đồng/lượt.

2. Mệnh giá và mức chiết khấu thẻ thu phí tự động:

- Mệnh giá các loại thẻ: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 500.000 đồng, 1.000.000 đồng và 3.000.000 đồng.

- Mức chiết khấu: 10% cho tất cả các loại thẻ.

3. Phương thức thu phí: Một trạm, thu 02 chiều.

4. Thời điểm bắt đầu thu phí: Sau 01 tháng kể từ ngày công trình đã hoàn thành việc xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã tổ chức nghiệm thu, có biên bản nghiệm thu bảo đảm chất lượng phục vụ giao thông tốt với sự tham gia của các cấp, các ngành có liên quan.

Điều 2. Giám đốc Công ty cổ phần B.O.T cầu Phú Cường có trách nhiệm phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công ty cổ phần B.O.T cầu Phú Cường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Sơn