UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản

sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh 38/2001/PL-UBTVQH 10 về phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 13/03/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Tư pháp Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2801/STC-VG ngày 17/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung sau:

1. Đối tượng thu:

Các cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đều phải nộp lệ phí.

2. Mức thu.

a) Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc: 2.000đồng /01 bản.

b) Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính: 1.000đồng /01 trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 500đồng /01 trang, tối đa không quá 50.000đồng /01 bản.

c) Lệ phí chứng thực chữ ký: 10.000đồng /01 trường hợp.

3. Tỷ lệ trích, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực:

a) Cơ quan, tổ chức thu thuộc địa bàn thành phố, thị xã được trích 10% trên tổng số phí thu được để phục vụ công tác thu, 90% còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Đối với cơ quan, tổ chức thu thuộc địa bàn các huyện còn lại được trích 20% trên tổng số phí thu được để phục vụ công tác thu, 80% còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Cục Thuế tổ chức hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện thu, nộp theo đúng quy định; kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp lệ phí, quyết toán tiền lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực theo đúng quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Thái Văn Hằng