UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc sửa đổi Khoản 3, Ðiều 6 trong quy định tạm thời về việc quản lý

tài chính thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18.02.1998 của Bộ Chính trị; Nghị định số 79/2003/N Ð-CP ngày 7.7.2003 của Chính phủ về Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/Q Ð-BNV ngày 6.12.2002 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23.6.2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường và thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 162/TC-QLNS ngày 8.7.2005,

 

QUYẾT ÐỊNH :

 

Ðiều 1: Sửa đổi Khoản 3, Ðiều 6 trong Quy định tạm thời về việc quản lý tài chính thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 122/2003/Q Ð-UB ngày 28.11.2003 của UBND tỉnh Bắc Ninh), như sau:

" 3. Trường hợp số tiền thu được lớn (từ 100 triệu đồng trở lên), chưa sử dụng tới, thôn phải nhờ xã gửi vào tài khoản tiền gửi của UBND xã tại Kho bạc Nhà nước đối với các khoản huy động, ủng hộ, tài trợ, viện trợ trực tiếp hoặc nộp Ngân sách xã đối với khoản thuộc Ngân sách Nhà nước. Khi sử dụng, xã có trách nhiệm chi trả thôn số tiền này theo kế hoạch sử dụng của thôn, xã không được sử dụng số tiền thôn gửi khi không có sự thống nhất của thôn".

Ðiều 2: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã hướng dẫn, kiểm tra thực hiện bản quy định này.

Ðiều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Đức Đam