THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 86/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởngTrung ương (Tờ trình số 38/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đuacủa Chính phủ cho Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Bình Định, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫnđầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2006-2007 của tỉnh Bình Định.

Điều 2. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 6 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định(có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từnăm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủnghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tậpthể và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:- UBND tỉnh Bình Định;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 17/01/2008 của Thủ tướngChính phủ)

Tập thể:

1. TrườngTiểu học số 2 Võ Xán, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

2. Trường Mầm non bán công HoaHồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

3. Trường Tiểu học Lê Lợi, thànhphố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

4. Trường Trung học cơ sở ĐàoDuy Từ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Đã có thànhtích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

1. Ông Phù QuốcDũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Võ Xán, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

2. Bà Lê ThịThế Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non bán công 2/9, thành phố Quy Nhơn, tỉnh BìnhĐịnh;

3. ÔngNgô Xuân Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Dạy nghề thành phố Quy Nhơn,tỉnh Bình Định;

4. Ông Nguyễn Hồng Tĩnh, Hiệutrưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật Bình Định, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Định;

5. Ông Hoàng Minh Giới, Trưởngphòng Phòng Giáo dục huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

6. Ông Võ Khôi Bình, Hiệu trưởngTrường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Đã có thànhtích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.