THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 869/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN HỒNG HÀ GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 4272-CV/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 132-TTr/BCSĐTNMT,ngày 28 tháng 3 năm 2008; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1469/TTr-BNV ngày 21 tháng 5 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thờihạn ông Trần Hồng Hà, Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục Môi trường, BộTài nguyên và Môi trường, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Hồng Hà chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Vụ KTN, TTĐT, VPBCS (2);
- Lưu: VT, TCCV. T25

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng