THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Vương quốc Tây Ban Nha về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa

việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 20 tháng 08 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký ngày 07 tháng 03 năm 2005.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan hữu quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Vũ Khoan