ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 87/2008/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH VỀMỘT SỐ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC GIẢI TOẢ ĐĂNG ĐÁY ĐỂ GIẢIPHÓNG LUỒNG HÀNG HẢI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2008/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNGTÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhândân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ khiNhà nước giải toả đăng đáy để giải phóng luồng hàng hải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo giải toả đăng đáy đóng trên các tuyến luồng dongành Hàng hải quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 628/TTr-BCĐ ngày 30 tháng 12 năm 2008
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Điều 4 quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhànước giải toả đăng đáy để giải phóng luồng hàng hải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Banhành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủyban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

- Công đan 01 miệng lưới đáy: 5.000.000 đồng/miệng.

- Công dán keo chống hà cọc đáy: 170.000 đồng/cọc.

- Công đóng, dựng cọc đáy: 5.000.000 đồng/cọc.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo giải toả đăng đáy đóng trên các tuyến luồngdo ngành Hàng hải quản lý trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới