ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ Nghịđịnh số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứThông tư Liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhândân tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 537/TTr-SKHĐT ngày15/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chứcvà hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký, thay thế Quyết định số 333/QĐ .UBT ngày 30/01/2004 của UBND tỉnh ĐồngNai về việc ban hành bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầutư tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨCVÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyênmôn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý Nhànước về kế hoạch và đầu tư, gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 05 năm và dài hạn của tỉnh, tổ chứcthực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địabàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư ngoài nước trên địa bàn tỉnh; quản lý nguồnhỗ trợ phát triển chính thức ODA, nguồn viện trợ phi Chính phủ; công tác đấu thầu;đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đềvề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụcông thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tưchịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo,hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về mặt nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầutư.

Sở Kế hoạch và Đầu tưcó tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệmvụ và quyền hạn chung

SởKế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật vềkế hoạch và đầu tư có các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Ủy ban nhândân tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch tổngthể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của tỉnh,bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến đầu tưcủa tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đốitích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;

b) Dự thảo chươngtrình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hìnhthực hiện kế hoạch tháng, quý, 06 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnhđiều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội củatỉnh;

c) Dự thảo chươngtrình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước do địa phươngquản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc phát triển các doanhnghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;

d) Dự thảo các quyết định,chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hànhchính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy địnhcủa pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Dự thảo các văn bảnvề danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạchvà điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

2. Trình Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định,chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh về lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở;

b) Dự thảo quyết địnhthành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộcSở theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, điều chỉnh,thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theophân cấp.

Điều 3. Về quy hoạch và kế hoạch

a) Công bố và chịutrách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

b) Quản lý và điềuhành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

c) Hướng dẫn các sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựngquy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộichung của tỉnh đã được phê duyệt;

d) Phối hợp với Sở Tàichính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức,đơn vị trong tỉnh.

Điều 4. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài

a) Chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từngchương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp vớitổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;

b) Chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát,đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầutư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c) Làm đầu mối tiếp nhận,kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩmquyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Quản lý hoạt động đầutư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định củapháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền;

đ) Tiếp nhận, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Công anxem xét cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

Điều 5. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ

a) Vận động, thu hút,điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh;hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sửdụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục cácchương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủtrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Đánh giá thực hiệncác chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theo thẩmquyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắctrong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồnviện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, cấp huyện và cấpxã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốnODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.

Điều 6. Về quản lý đấu thầu

a) Thẩm định và chịutrách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kếhoạch đấu thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh; thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầuđược Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền;

b) Hướng dẫn, theodõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vềđấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phêduyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

Điều 7. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh

a) Thẩm định và chịutrách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nướcdo địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanhnghiệp Nhà nước và tình hình phát triển của các doanh nghiệp thuộc các thành phầnkinh tế;

b) Tổ chức thực hiệnvà chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinhdoanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diệntrên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theodõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinhdoanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thôngtin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều8. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân

a) Đầu mối tổng hợp, đềxuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể,kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiệncác chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinhtế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trênđịa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triểnkinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

c) Đầu mối phối hợp vớicác tổ chức, cá nhân trong nước và Quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm,xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụphát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáotheo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinhtế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn khác

a) Thực hiện hợp tácQuốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sựphân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chịu trách nhiệm hướngdẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quảnlý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện.

c) Tổ chức nghiên cứu,ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụcông tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

d) Thanh tra, kiểmtra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩmquyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luậttrong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở; phòng, chống thamnhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

e) Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác cả các tổ chức, đơn vị sự nghiệpthuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độđãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức,viên chức thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật vàphân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

f) Quản lý tài chính,tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dântỉnh.

g) Thực hiện công tácthông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quyđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

h) Được quyền đề nghịThủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thànhphố Biên Hòa cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến công tác quy hoạch,kế hoạch và đầu tư.

i) Được quyền triệu tậphội nghị với các ngành, các cấp thuộc tỉnh và các đơn vị Trung ương, tỉnh khácđóng trên địa bàn tỉnh để phổ biến triển khai các nhiệm vụ do Sở Kế hoạch và Đầutư quản lý hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy nhiệm triển khai.

j) Giúp Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bảnquy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đềán thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền banhành hoặc phê duyệt.

k) Thực hiện những nhiệmvụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 10. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Kế hoạch và Đầutư có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là ngườiđứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhvà trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo côngtác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tưtheo quy định;

c) Phó Giám đốc Sở làngười giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật vềcác nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở đượcGiám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, bổnhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do Ủy ban nhân dân cấptỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyềnban hành và theo các quy định của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức.

Việc điều động, luânchuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiệncác chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưthực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng:

a) Các phòng chuyênmôn, nghiệp vụ: Gồm 06 phòng

+ Phòng Tổng hợp;

+ Phòng Phát triểnKinh tế ngành;

+ Phòng Văn xã;

+ Phòng Xây dựng cơ bản;

+ Phòng Hợp tác đầutư;

+ Phòng Đăng ký kinhdoanh;

Khi cần thiết, Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi, thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, điều chỉnh số lượng,tên gọi các phòng chuyên môn thuộc Sở.

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Đơn vị sự nghiệpthuộc Sở: Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (dự kiến thành lập trong quý1/2010).

3. Biên chế:

a) Biên chế hành chínhcủa Sở Kế hoạch và Đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chếhành chính của tỉnh được Trung ương giao;

b) Việc tuyển dụng, bốtrí cán bộ, công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư phải căn cứ vào vịtrí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức Nhà nước theo quy định.

4. Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, hoạt động của Sở;quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các phòngchuyên môn và tương đương của Sở; đồng thời quyết định biên chế của các phòngchuyên môn và bố trí cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, đảmbảo phát huy hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch và đầutư trên địa bàn tỉnh.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tưchịu sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyênmôn và cung cấp thông tin tài liệu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo chế độ quy địnhvà yêu cầu đột xuất.

Điều 12. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Sở Kế hoạch và Đầutư có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin, báo cáo phục vụ cho hoạt độnggiám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời các chất vấn, kiến nghị của Đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của ngành.

b) Sở Kế hoạch và Đầutư chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả hoạt động của ngành; tham gia các cuộchọp do Ủy ban nhân dân tỉnh triệu tập; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thựchiện các quyết định, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các lĩnh vực thuộcphạm vi quản lý của ngành.

Điều 13. Đối với các Ban của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Dân chính Đảng

Sở Kế hoạch và Đầu tưchủ động liên hệ công tác với các Ban của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Dân Chính Đảng.Tiếp nhận chỉ đạo của Tỉnh ủy, ý kiến của các Ban, của Đảng ủy khối về những vấnđề có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, nội dung định hướng hoạt động củaSở.

Điều 14. Đối với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước

a)Sở Kế hoạchvà Đầu tư tăng cường mối quan hệ mật thiết với các sở, ban, ngành, các doanhnghiệp Nhà nước (do UBND tỉnh thành lập) trên nguyên tắc cộng đồng trách nhiệmhỗ trợ lẫn nhau theo chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành được Ủy ban nhândân tỉnh giao, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh và nhiệm vụriêng của mỗi cơ quan.

b) Sở Kế hoạch và Đầutư có trách nhiệm chủ động bàn bạc, trao đổi, đôn đốc và yêu cầu các sở, ban,ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ phối hợp phục vụ công tác quản lý Nhà nướcvề kế hoạch đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 15. Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa

a) Phối hợp với cáchuyện, thị xã và thành phố Biên Hòa thực hiện nhiệm vụ quy hoạch kế hoạch, pháttriển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

b) Hướng dẫn về nghiệpvụ đối với các bộ phận kế hoạch thuộc UBND huyện, thị xã và thành phố Biên Hòađể lập và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách củahuyện, thị xã và thành phố Biên Hòa; kế hoạch hóa đầu tư xây dựng.

c) Hướng dẫn bộ phậnđăng ký kinh doanh thuộc UBND huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa thụ lý hồ sơvà trình UBND huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa cấp giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể, và hợp tác xã trên địa bàn.

d) Thực hiện thông tingiữa các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã Long Khánh và thành phố BiênHòa.

Điều 16. Với các đơn vị, cơ quan của Trung ương và các tỉnh, thànhphố khác đóng trên địa bàn tỉnh

a) Thực hiện các mốiquan hệ bình đẳng, cùng trao đổi, để đi đến thống nhất trong thực hiện các nhiệmvụ có liên quan giữa hai bên, trên cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ các nguyên tắc,quy định của pháp luật.

b) Được yêu cầu cácđơn vị báo cáo tình hình, cung cấp thông tin và các mặt công tác có liên quan đếncông tác kế hoạch đầu tư để phục vụ cho công tác chỉ đạo chung của UBND tỉnh.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm thực hiện

Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy định này.

Thủ trưởng các sở,ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, Thành phốBiên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, của địa phương, có trách nhiệmphối hợp thực hiện đúng nội dung Quy định này.

Điều 18. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trong quá trình thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp vớiGiám đốc Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, thaythế Quy định này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật./.