THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 874/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH MỤC DỰ ÁN DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các tờtrình số: 1809/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 3 năm 2014 và số 3179/BKHĐT-KTĐN ngày23 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cườngnăng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của cácchủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng củaChính phủ Việt Nam” do UNDP tài trợ với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Thanh tra Chính phủ.

2. Mục tiêu dài hạn: Tăng cường năng lực của Chínhphủ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc nâng cao mứcđộ tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và tăng cườngvai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước trong công tác phòng chống thamnhũng.

3. Các kết quả của Dự án:

- Báo cáo đánh giá quốc gia về thực thi Công ước UNCACcho chu kỳ đánh giá thứ 2 từ năm 2015 được xây dựng;

- Hệ thống pháp luật phòng, chống tham nhũng được sửađổi theo hướng nâng cao mức độ tuân thủ Công ước;

- Cơ sở dữ liệu về chống tham nhũng được xây dựngvà phục vụ theo dõi, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng;

- Báo cáo nhận định thực trạng tham nhũng và đánhgiá kết quả công tác phòng chống tham nhũng hàng năm được xây dựng;

- Diễn đàn đối thoại về phòng chống tham nhũng giữaChính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế được hỗ trợ;

- Hoạt động nhân rộng một số sáng kiến phòng chốngtham nhũng có hiệu quả từ các chương trình “Sáng kiến phòng, chống tham nhũngViệt Nam” (VACI ) 2009, VACI 2011, VACI 2013 liên quan tới hoạt động giám sátcộng đồng, vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức xã hộitrong công tác phòng chống tham nhũng được triển khai;

- Hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của các tổchức xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng được nâng cao.

4. Thời gian thực hiện; 4 năm kể từ khi Dự án đượcphê duyệt.

5. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 1.562.426 USD,bao gồm:

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 1.478.000 USD(vốn đã được đảm bảo là 1.030.000 USD, vốn cần huy động thêm là 448.000 USD):

- Vốn đối ứng: 1.776.000 đồng (tương đương 84.426USD)

6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:

- Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách.

- Vốn đối ứng do Cơ quan chủ quản tự bố trí theoquy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Vănphòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt, ký Kếhoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành,đồng thời tiếp tục vận động khoản tài trợ còn thiếu để bảo đảm hiệu quả caonhất của Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Ngoại giao, Tổng Thanh tra Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải