THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 877/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người cócông với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hànhĐiều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;
Căn cứ văn bản thỏa thuận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam; Ban Chấp hành Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam; Đoàn Chủ tịch HộiLiên hiệp phụ nữ Việt Nam; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quảnlý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị KimNgân. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

2. Phó Trưởng ban thường trực: ÔngBùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

3. Phó Trưởng ban: Bà Hà Thị Liên,Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

4. Thành viên Ban Quản lý:

- Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịchTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Bà H'Ngăm NiêKđăm, Ủy viên Đảngđoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

- Ông Đỗ Quang Bích, Phó Trưởng BanTổ chức – Chính sách Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Điều 2. Thường trực Ban Quảnlý Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương gồm Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban.

Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩaTrung ương có Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do Trưởng Ban Quản lý Quỹ Đền ơnđáp nghĩa Trung ương quyết định thành lập.

Điều 3.Ban Quản lý Quỹ Đềnơn đáp nghĩa Trung ương và Thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trungương có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lývà sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ông, bà có tên tại Điều1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT BY;
- NHCSXH;
- NHPTVN;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng