THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp đối với một số công ty thuộc

Tổng công ty Hoá chất Việt Nam đến năm 2006

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Phương án sắp xếp đối với một số công ty thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam đến năm 2006 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có trách nhiệm;

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 và Quyết định này.

2. Chỉ đạo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát để bán tiếp cổ phần Nhà nước ở những công ty cổ phần có vốn của Tổng công ty.

3. Chỉ đạo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam xây dựng Đề án chuyển Tổng công ty Hoá chất Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III năm 2005.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC TỔNG CÔNG TY
HÓA CHẤT VIỆT NAM ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC
VÀ THỜI GIAN SẮP XẾP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2005/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Thực hiện cổ phần hoá 08 công ty, trong đó Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

TT

Tên công ty

Hình thức sắp xếp theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 19/02/2003

Nay điều chỉnh cổ phần hoá (CPH)

Thời gian thực hiện

1

Công ty Phân bón và hoá chất Cần Thơ

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

CPH

2005

2

Công ty Vật tư xuất nhập khẩu hoá chất

Hạch toán phụ thuộc Tổng công ty

CPH

2005

3

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

CPH

2005

4

Công ty phân bón miền Nam

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

CPH

2006

5

Công ty Phân bón Bình Điền

Chuyển từ đơn vị hạch toán phụ thuộc thành đơn vị hạch toán độc lập

CPH

2006

6

Công ty Cao su Sao vàng Hà Nội

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

CPH

2006

7

Công ty Cao su Đà Nẵng

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

CPH

2006

8

Công ty Công nghiệp cao su miền Nam

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

CPH

2006

II. Thực hiện cổ phần hoá 05 Công ty, trong đó Nhà nước nắm giữ dưới 50%

1

Công ty Hoá chất Việt Trì

Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

CPH

2005

2

Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội

Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

CPH

2005

3

Công ty Sơn chất dẻo

Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

CPH

2005

4

Công ty Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng

Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

CPH

2005

5

Công ty Ắc quy pin Vĩnh Phú

Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

CPH

2005

III. Sáp nhập: (thực hiện năm 2005)

Công ty Đất đèn và Hoá chất Tràng Kênh vào Công ty hơi kỹ nghệ que hàn.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng