THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 6171/BTC-HCSN ngày 13 tháng 5 năm 2011 về bổ sung kinh phí thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho 36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 22.500 triệu đồng (hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng) từ nguồn dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách Trung ương năm 2011 đã được Quốc hội quyết định để thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (chi tiết theo phụ lục đính kèm). Các địa phương có trách nhiệm quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung theo đúng quy định.
Điều 2. Từ năm 2012, kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương hàng năm.

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bổ sung dự toán chi ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC
DỰ TOÁN BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 08/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ)
Đơn vị: triệu đồng

STT
Địa phương
Tổng số dự toán
Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên công tác xã hội
Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội
1
Hà Giang
420
420
2
Cao Bằng
440
440
3
Lào Cai
360
360
4
Bắc Cạn
360
300
5
Hòa Bình
420
420
6
Điện Biên
300
300
7
Hà Nội
1.500
0
1.500
8
Hải Dương
520
520
9
Hưng Yên
360
360
10
Hà Nam
280
280
11
Thanh Hóa
1.100
1.100
12
Hà Tĩnh
600
600
13
Quảng Bình
380
380
14
Quảng Trị
360
360
15
Thừa Thiên Huế
1.880
380
1.500
16
Đà Nẵng
1.500
0
1.500
17
Khánh Hòa
1.500
0
1.500
18
Quảng Nam
540
540
19
Bình Định
400
400
20
Phú Yên
280
280
21
Bình Thuận
300
300
22
Đắk Lắk
420
420
23
Gia Lai
480
480
24
Kon Tum
280
280
25
Lâm Đồng
340
340
26
TP. Hồ Chí Minh
1.500
0
1.500
27
Đồng Nai
1.500
0
1.500
28
Long An
1.780
280
1.500
29
Tiền Giang
360
360
30
Vĩnh Long
280
280
31
Hậu Giang
240
240
32
Bến Tre
360
360
33
Trà Vinh
260
260
34
An Giang
340
340
35
Đồng Tháp
340
340
36
Cà Mau
280
280
Tổng cộng
22.500
12.000
10.500

Ghi chú: Bình quân chi phí đào tạo: 2 triệu đồng/người; hỗ trợ mô hình xây dựng điểm Trung tâm dịch vụ công tác xã hội: 1.500 triệu đồng/Trung tâm.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?