ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC DÂNSỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệmvụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương;

Căn cứ Quyết địnhsố 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc banhành Quy định tổ chức, hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Y tế Đồng Nai tại Tờ trình số 2789/TTr-SYT ngày 26 tháng 11 năm2009 về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kếhoạch hóa gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức và hoạtđộng của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nộivụ, Y tế, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓAGIA ĐÌNH TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 89/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009 củaUBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là tổchức trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc SởY tế quản lý Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình, bao gồm các lĩnh vực:Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiệncác hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địabàn tỉnh.

Điều 2. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chịu sựchỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế Đồng Nai, đồngthời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụcủa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế.

Chi cục Dânsố - Kế hoạch hóa gia đình có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và đượcmở tài khoản riêng (kể cả tài khoản ngoại tệ) tại Kho bạc Nhà nước theo đúng quyđịnh.

ChươngII

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thựchiện những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây theo sự phân cấp của Sở Y tế

1. Trìnhcấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch pháttriển dài hạn 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án về dân số - kế hoạch hóagia đình của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phâncấp quản lý, xã hội hóa công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàntỉnh;

2. Tham mưugiúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thịcá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngànhtrong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

3. Chủ trì,phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách dân số - kếhoạch hóa gia đình, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác dân số - kế hoạch hóagia đình của địa phương.

4. GiúpGiám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổchức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quyhoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án vềdân số - kế hoạch hóa gia đình sau khi được phê duyệt.

5. Xây dựngcác văn bản hướng dẫn chuyên môn về dân số - kế hoạch hóa gia đình trình cấp cóthẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

6. Quản lývề quy mô dân số - kế hoạch hóa gia đình:

a) Theodõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mứcsinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh;

b) Hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịchvụ tư vấn kế hoạch hóa gia đình và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lýcác dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh;

c) Hướngdẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy môdân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

7. Quản lývề cơ cấu dân số:

a) Theodõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh;

b) Hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằnggiới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh;

c) Hướngdẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnhcơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh.

8. Quản lývề chất lượng dân số:

a) Theodõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh;

b) Hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượngdân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hìnhnâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

9. Chủ trì,phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyềnthông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực dân số - kếhoạch hóa gia đình, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanhniên.

10. Tổ chứcthực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tronglĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

11. Xâydựng hệ thống thông tin quản lý về dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thựchiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về dân số - kế hoạch hóa gia đìnhtheo quy định hiện hành.

12. Hướngdẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụcông và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

13. GiúpGiám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vựcdân số - kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp của Sở Y tế.

14. Tổ chứcđào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình chocán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã và cộng tác viên dân số -kế hoạch hóa gia đình ấp, khu phố.

15. Quản lývề tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý tổ chức sựnghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãingộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý củaSở Y tế.

16. Kiểmtra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnhvực dân số - kế hoạch hóa gia đình theo thẩm quyền.

17. Thựchiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

ChươngIII

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Chi cục Trưởng và các Phó Chi cục Trưởng

Chi cục Dânsố - Kế hoạch hóa gia đình có Chi cục Trưởng và Phó Chi cục Trưởng và không quá02 Phó Chi cục Trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cáchchức Chi cục Trưởng và các Phó Chi cục Trưởng do Giám đốc Sở Y tế quyết địnhtheo các quy định của pháp luật.

Điều 5. Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa giađình là người đứng đầu Chi cục; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trướcpháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Chi cụcTrưởng là người giúp Chi cục Trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tácvà chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phâncông theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

1. Chi cụcDân số - Kế hoạch hóa gia đình có các phòng chuyên môn nghiệp vụ sau:

a) Phòng Tổchức - Hành chính - Kế hoạch và Tài vụ;

b) PhòngDân số - Kế hoạch hóa gia đình;

c) PhòngTruyền thông - Giáo dục.

2. Các chứcdanh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương do Chi cục Trưởng Chi cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thỏathuận bằng văn bản với Giám đốc Sở Y tế.

Điều 7. Biên chế của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa giađình nằm trong tổng số biên chế của Sở Y tế Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnhgiao hàng năm.

ChươngIV

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 8. Tài sản

1. Tài sản củacơ quan Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc sở hữu toàn dân do Nhànước giao cho tập thể cán bộ, công chức Chi cục tổ chức quản lý và sử dụng. Chicục Trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Nhà nước về việc tổ chứcquản lý, bảo vệ, giữ gìn và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các tài sản củaNhà nước giao Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

2. Khi cần trangbị, mua sắm mới các tài sản, vật tư, trang thiết bị hoặc thanh lý, điều chuyểncác tài sản dư thừa không có nhu cầu sử dụng, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình căn cứ phân cấp thẩm quyền quyết định để tổ chức thựchiện.

3. Đối với tàisản, trang thiết bị của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có được do tiếpnhận từ các tổ chức cá nhân tài trợ phải được xác lập sở hữu Nhà nước quản lý,bảo vệ, giữ gìn và sử dụng đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 9. Tài chính

1. Kinh phíhoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được hình thành từ ngânsách Nhà nước cấp phát theo dự toán kinh phí hàng năm của Chi cục sau khi đượccấp có thẩm quyền phê duyệt và từ sự tiếp nhận các nguồn kinh phí tài trợ khác;

2. Kinh phícủa Chi cục phải được phản ánh rõ ràng, trung thực, đầy đủ trên hệ thống sổ sách,chứng từ kế toán, thống kê và phải được quản lý, sử dụng chặt chẽ đúng theo quyđịnh hiện hành;

3. Niên độ tàichính của Chi cục bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12hàng năm theo năm dương lịch. Hàng năm, quý, 06 tháng, Chi cục phải lập báo cáoquyết toán tài chính cho kỳ vừa qua và lập dự toán kinh phí hoạt động cho kỳ kếtiếp. Khi kết thúc niên độ tài chính, Chi cục phải tổ chức kiểm kê, đánh giá,phân tích, tổng hợp báo cáo về tài chính, tài sản theo quy định hiện hành củaNhà nước.

Chương V

MỐI QUAN HỆ VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 10.Đối với Tổng cục Dân số - Kếhoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế

Chi cục Dânsố - Kế hoạch hóa gia đình chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụcủa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế phụ trách. Chi cụcTrưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm báo cáo tình hìnhcông tác chuyên môn và cung cấp thông tin tài liệu cho Tổng cục Dân số - Kếhoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế theo chế độ định kỳ và yêu cầu đột xuất;

Điều 11.Đối với Sở Y tế Đồng Nai

Chi cục Dânsố - Kế hoạch hóa gia đình chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Y tếĐồng Nai. Chi cục Trưởng nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định của Giám đốc SởY tế, báo cáo công tác với Sở Y tế theo chế độ quy định. Trước khi tổ chức thựchiện các chủ trương của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tếvà của các Bộ, ngành của Trung ương có liên quan đến công tác dân số - kế hoạchhóa gia đình của tỉnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cầnbáo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế Đồng Nai;

Điều 12.Đối với các Trung tâm Dân số -Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

1. Trungtâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã Long Khánh và thành phốBiên Hòa là các đơn vị trực thuộc của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

2. Chi cục Dânsố - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụđối với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã Long Khánhvà thành phố Biên Hòa; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụđối với cán bộ, viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của cácTrung tâm này.

Điều 13. Lề lối làm việc

Chi cục Dânsố - Kế hoạch hóa gia đình bảo đảm chế độ giao ban nội bộ hàng tuần để kiểmđiểm tình hình công tác trong tuần và xây dựng kế hoạch công tác cho tuần kếtiếp;

Hàng thángtổ chức họp giao ban với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thịxã Long Khánh và thành phố Biên Hòa một lần; 06 tháng tổ chức hội nghị sơ kếtvà hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ởtỉnh. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có thể tổ chức các cuộc họp bấtthường để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của Sở Y tế ĐồngNai hoặc của cấp trên có liên quan đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

ChươngVI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14.Chi cục Trưởng Chi cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này và xâydựng quy chế làm việc trong các phòng chuyên môn trực thuộc đơn vị để thực hiệnnhiệm vụ. Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định này do Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai và Giám đốc Sở Nộivụ./.