UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc chuyển giao các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Sở Y tế,

về UBND các huyện, thị xã quản lý

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP , ngày29/9/2004 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV , ngày 12/4/2005 của Liên bộ: Y tế- Nội vụ, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về Y tế ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 217/2004/QĐ-UB và Quyết định số 218/2004/QĐ-UB , ngày27/12/2004 của UBND tỉnh, về việc qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thị xã tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Y tế và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 50/TTr-SNV , ngày15/6/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển giao 126 trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Sở Y tế về UBND các huyện, thị xã quản lý, kể từ ngày 01/8/2005.

Điều 2: Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức việc bàn giao cho UBND các huyện, thị xã nguyên trạng: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ, viên chức; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đất đai, tài chính, .... theo đúng qui định của pháp luật.

Việc bàn giao phải xong trước ngày 31/7/2005 và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã; Trạm y tế các xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ