QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 90/2008/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2008

 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2005/QĐ-BTC

NGÀY 18/01/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU,

VIỆC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THƯ VIỆN ÁP DỤNG

TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tại Công văn số 3012/BVHTTDL-KHTC ngày 25/8/2008 đề nghị điều chỉnh mứcthu, quản lý, sử dụng phí thẻ bạn đọc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungĐiều 1 mức thu phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia theo Quyết định số07/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đọctài liệu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam phải nộp phí thư viện theo mức thu quy định như sau, trừnhững trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này:

1.Đối với cá nhân từ 18 tuổi trở lên là người Việt Namhoặc nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/thẻ/năm;

2.Đối với cán bộ hưu trí: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/thẻ/năm;

3.Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu không thường xuyên: 3.000 (ba nghìn)đồng/người/lượt.”

4. Không thu phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc giaViệt Nam đối vớicác đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa qui định tại Điều2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chínhsách ưu đãi hưởng thụ văn hóa.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, Thư việnQuốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn