BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH: LAI CHÂU, HÀ NAM ĐỂ CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ GIÁP HẠT NĂM 2013
-------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các tỉnh: Lai Châu, Hà Nam;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 4.140 tấn gạo nhập kho năm 2012 từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán và giáp hạt năm 2013, cụ thể:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng lao động ngắn ngọn, mới nhất năm 2020 và Những lưu ý khi ký hợp đồng lao động ?

- Tỉnh Lai Châu: 2.160 tấn gạo.
- Tỉnh Hà Nam: 1.980 tấn gạo.
Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Hà Nam, khẩn trương tổ chức, giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của các tỉnh; đồng thời, tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ xem xét phê duyệt.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh: Lai Châu, Hà Nam;
- Lưu: VT (2), TCDT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

>> Xem thêm:  Phân biệt hợp đồng lao động không thời hạn và xác định thời hạn ? Quy định về hình thức hợp đồng lao động ?