THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 902/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 2463/TTr-UBND ngày08 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 897/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danhhiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Ngô Doãn Vịnh, Viện trưởng Viện Chiếnlược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, và ông NgôDoãn Vịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN; TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Hùng (10b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng