THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu tại thành phố Hồ Chí Minh

_________________________________ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3094/CV-UB-QLĐT ngày 30 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1427/TT-TCĐC ngày 20 tháng 9 năm 1999),

 

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.Thu hồi 233.328 m2 đất (bao gồm: Khu A: 92.656 m2, Khu B:60.865 m2, Khu C: 79.807 m2) thuộc thị trấn An Lạc, huyệnBình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và giao cho Công ty Đầu tư xây dựng BìnhChánh sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng hạ tầng khudân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu theo Dự án đầu tư đã được duyệt,trong đó:

Diện tích đất làm nhà ở là 162.711 m2.

Diện tích đất công trình công cộng là 70.617 m2 (gồm: nhà trẻ, mẫu giáo,đường giao thông và công viên trồng cây xanh).

Đối với diện tích đất công trình công cộng, sau khi xây dựng xong công trình, Côngty Đầu tư xây dựng Bình Chánh có trách nhiệm bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố giaocho các tổ chức có chức năng quản lý, khai thác.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ vị trí (để lập thủ tục giao- thuê đất) số 9660/GĐ-ĐCNĐ , tỷ lệ 1/2.000 do Sở Địa chính - Nhà đất thành phốHồ Chí Minh xác lập ngày 11 tháng 6 năm 1999.

Điều 2.Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

1.Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổđịa chính Nhà nước; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà, ngườinhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở;

2.Chỉ đạo việc thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước;

3.Hướng dẫn thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thuhồi; giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình;

4.Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trườngtheo đúng quy định hiện hành.

Điều 3.Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh, Thủ trưởng các ngành có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Công Tạn