ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 908/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆNCHẾ ĐỘ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO BÍ THƯ CHI BỘ MỚI THÀNH LẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 25/2010/NQ-HĐND ngày 01tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về số lượng và chế độ,chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn,bản, tổ dân phố;

Xét đềnghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 805/TTr-SNV ngày 06/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ phụ cấp hàngtháng cho Bí thư Chi bộ Phia Đeng thuộc Đảng bộ xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm.

Mức phụ cấp hàng tháng của Bí thư Chi bộ là 0,75mức lương tối thiểu.

Thời gian hưởng kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Chủtịch UBND huyện Pác Nặm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Bí thư Chi bộ cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHHoàng Ngọc Đường