THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 91/2000/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể mứctrợ cấp khó khăn.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2000.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính,Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng