THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 913/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội vềviệc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 2383/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1785/TTr-BNV ngày 14 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sungThành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

Phó Chủ tịch:

- Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Banchấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Thị ủy Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ông Phan Ngọc Thọ, nguyên ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các ông có têntại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng