UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm

---------------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17/3/2003;

Căn cứ Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tại thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các thành viên Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm của thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Văn Kể