ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật

cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình

doanh nghiệp từ năm 2010 đến năm 2012

_____________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 404/TTr-SLĐTBXH ngày 27/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 đến năm 2012”.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Hào

KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật

cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình

doanh nghiệp từ năm 2010 đến năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 918/QĐ-UBND

 ngày 05/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

_____________

Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 đến năm 2012. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Triển khai đầy đủ những nội dung của Đề án theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đối với các loại hình doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội;

Triển khai, thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào thực tế cuộc sống, được mọi tổ chức và nhân dân thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng và kịp thời;

Đề cao tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của công dân, cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật lao động;

Thực hiện cơ chế phối hợp để nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đến người lao động và người sử dụng lao động;

Tiếp tục kế thừa, phát triển việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động có hiệu quả, chú trọng lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng và các văn bản pháp luật cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện pháp luật lao động.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động, người sử dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Tuyên truyên, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ công dân trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

2. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp đầy đủ các tài liệu pháp luật và các điều kiện hỗ trợ cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân;

Các sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh cần phát huy vai trò của cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên, cán bộ của các hội và các tổ chức đoàn thể xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người lao động và người sử dụng lao động;

Đối với cán bộ, công chức: từng cán bộ, công chức phải xác định rõ việc học tập, nghiên cứu để hiểu biết và thi hành nghiêm pháp luật là trách nhiệm của mình, phải là người gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật và góp phần tuyên truyền pháp luật đến người lao động và người sử dụng lao động.

3. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động một cách thường xuyên, liên tục cả về chiều rộng lẫn chiều sâu:

Mở rộng hình thức tuyên truyền, nội dung phong phú, thích hợp với người lao động và người sử dụng lao động.

3.1. Tăng cường công tác tuyên truyền miệng:

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến mọi đối tượng; giới thiệu các văn bản pháp luật mới và các văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến chuyên môn, nghiệp vụ, quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như người sử dụng lao động như: Các chế độ tiền lương mới, Bảo hiểm thất nghiệp, Thoả ước lao động tập thể, Nội quy lao động… Đổi mới phương pháp giới thiệu văn bản pháp luật theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận, giải đáp những yêu cầu từ đối tượng thụ hưởng nhằm nâng cao tính chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức.

3.2. Mở rộng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng:

Các ngành, các cấp, địa phương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, báo, đài địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; kịp thời đưa tin, bài giới thiệu những văn bản mới; cải tiến nội dung và hình thức bản tin, tăng thêm dung lượng và số lượng, phát hành sâu rộng kịp thời đến người sử dụng lao động và người lao động. Mở chuyên mục tìm hiểu pháp luật lao động trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với nhiều thông tin, nội dung, thể loại phong phú, đảm bảo nâng cao chất lượng như: tiểu phẩm, câu chuyện, kịch bản, trả lời thư bạn xem truyền hình…liên quan đến pháp luật lao động, đưa những thông tin mới nhất kịp thời phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người sử dụng lao động và người lao động.

3.3. Tăng cường phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có thuê lao động và trong các hợp tác xã:

Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có thuê lao động và các hợp tác xã về trách nhiệm của người sử dụng lao động và nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động trong các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đến toàn thể người lao động và người sử dụng lao động.

3.4. Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động:

Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động, trợ giúp pháp lý lao động, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ cấp huyện trở xuống và tại các trung tâm giới thiệu việc làm, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.5. Đặt panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền:

Chọn vị trí thích hợp đặt các panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, khẩu hiệu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý.

4. Các hoạt động cụ thể:

4.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện tiểu đề án 1 và tiểu đề án 4:

Nâng cao năng lực điều phối công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, với những nội dung cụ thể sau:

- Điều tra, khảo sát để xác định nhu cầu cụ thể về nội dung và phương pháp thích hợp làm cơ sở lập kế hoạch thực hiện, xây dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền nghĩa vụ của người lao động;

- Biên soạn các tài liệu nguồn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động;

- Biên soạn “Cẩm nang pháp luật lao động cho người sử dụng lao động” và các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động;

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân;

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng;

- Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp nhà nước và lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Hoạt động chỉ đạo điểm và nhân điển hình; giám sát, đánh giá đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2010 đến năm 2012;

- Kinh phí thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh lập dự toán kinh phí do ngân sách địa phương đảm bảo gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện hàng năm, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4.2. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì thực hiện tiểu đề án 3:

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với những nội dung cụ thể sau:

- Biên soạn và cung cấp các tài liệu nguồn về pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2010 đến năm 2012;

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể cho từng năm;

- Kinh phí thực hiện: Liên đoàn Lao động tỉnh lập dự toán kinh phí do ngân sách địa phương đảm bảo gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện hàng năm, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4.3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì thực hiện tiểu đề án 5:

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp, với những nội dung cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền pháp luật trong các hợp tác xã;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã;

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của các hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2010 đến năm 2012;

Liên minh hợp tác xã tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể cho từng năm;

- Kinh phí thực hiện: Liên minh hợp tác xã tỉnh lập dự toán kinh phí do ngân sách địa phương đảm bảo gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện hàng năm, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp để xác định rõ nhu cầu cụ thể về nội dung cần ưu tiên và các phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình doanh nghiệp trên địa bàn;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh biên soạn các tài liệu nguồn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động;

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động, trợ giúp pháp lý lao động, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ cấp huyện trở xuống và tại các trung tâm giới thiệu việc làm, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nêu gương các điển hình tiên tiến và công khai các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Áp dụng các hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm thích đáng để khuyến khích động viên các doanh nghiệp;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên tuyên truyền về lao động - việc làm nhằm giới thiệu văn bản pháp luật lao động, hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, hỏi đáp, tư vấn về pháp luật lao động, quyền và nghĩa vụ của công dân, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động;

- Thời gian thực hiện cụ thể như sau:

+ Đến hết năm 2010 phấn đấu hoàn thành một số hoạt động khởi đầu của tiểu đề án 1 và tiểu đề án 4, điều tra, khảo sát một số doanh nghiệp ở các loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) về nhận thức và tình hình chấp hành pháp luật lao động, biên soạn, in ấn tài liệu để tổ chức tuyên truyền. Tổ chức tập huấn cho 300 cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động, trợ giúp pháp lý lao động, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ cấp huyện trở xuống và tại các trung tâm giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp;

+ Năm 2011 đến năm 2012: Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện tiểu đề án 1 và 4 và của cả đề án, định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Tài chính:

Sở Tài chính căn cứ kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh, dự toán của các ngành, đơn vị thực hiện các tiểu đề án lập, thẩm định, cân đối nguồn, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch - Đầu tư:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư biên soạn tài liệu nguồn về quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh;

- Định kỳ hàng quý tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài để đánh giá kết quả hoạt động đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cần quan tâm đến các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều lao động, các dự án đầu tư vào vùng xa trung tâm, giao thông khó khăn, kinh tế chưa phát triển.

4. Sở Tư pháp:

- Chủ trì biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho cán bộ tuyên truyền viên;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho cán bộ, tuyên truyền viên;

- Chú trọng việc củng cố, kiện toàn đội ngũ hoà giải viên cơ sở, hướng dẫn thanh quyết toán, đảm bảo chi kinh phí hỗ trợ cho mỗi vụ việc hoà giải theo đúng quy định;

- Biên soạn, hướng dẫn nội dung tập huấn nghiệp vụ hoà giải đối với cán bộ hoà giải cơ sở, thường xuyên cung cấp tài liệu pháp luật lao động để các hoà giải viên cập nhật kiến thức.

5. Liên minh hợp tác xã:

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của xã viên trong các hợp tác xã theo quy định tại Điều 18, 19 Luật Hợp tác xã năm 2003.

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã.

Tổ chức các khoá tập huấn cho tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp huyện theo sự chỉ đạo của Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam.

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Đẩy mạnh việc thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tuyên truyền pháp luật lao động, pháp luật công đoàn với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, tủ sách pháp luật, tuyên truyền pháp luật trên hệ thống phát thanh, truyền hình, trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích của doanh nghiệp, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, tổ chức các buổi tuyên truyền miệng ở các doanh nghiệp;

- Nghiên cứu, đề xuất đổi mới hoạt động của công đoàn cơ sở, để công đoàn cơ sở thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các huyện, thành phố, trung tâm giới thiệu việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hưng Yên xây dựng chuyên mục về công đoàn giới thiệu hệ thống văn bản về Luật Công đoàn, phản ánh tình hình hoạt động công đoàn, tình hình chấp hành Luật Công đoàn của các cấp, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

- Mở các điểm tư vấn pháp luật miễn phí ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng mối quan hệ lành mạnh trên tinh thần hợp tác đảm bảo hài hoà lợi ích giữa chủ doanh nghiệp, người lao động và nhà nước.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Ban quản lý các khu công nghiệp:

Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên:

Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, dành thời lượng thích hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

10. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên;

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

11. Các doanh nghiệp trên địa bàn:

Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật trong doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, bổ sung kịp thời./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Hào