THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 92/2002/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sin thành Vườn quốc gia

 Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số: 1680/BNN-KL ngày 24 tháng 6 năm 2002) và đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (công văn số 1239 /CV-UB ngày 24 tháng 5 năm 2002).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sin, thuộc tỉnh Đắk Lắk thành Vườn quốc gia trong hệ thống các Khu rừng đặc dụng Việt Nam. gồm các nội dung sau:

1. Tên gọi: Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

2. Vị trí, ranh giới và toạ độ:

- Vị trí:

Vườn quốc gia Chư Yang Sin nằm trên địa bàn các xã: Yang Mao, Chư Drăm, CưVui, Hoà Phong, Hoà Lễ, Hoà Sơn, Khuê Ngọc Điền thuộc huyện Krông Bông và các xã: Yang Cao, Bông Krang, Krông Nô, Đắk Phơi thuộc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

- Ranh giới:

Phía Đông: dọc sông Krông Bông đến ngã ba suối Ya Brô đến đường phân thuỷ sông Krông Ana.

Phía Tây: từ suối Đắk Cao đến ngã ba suối Đắk Kial và đến đường phân thuỷ giữa Đắk Cao và Đắk Phơi.

Phía Nam: dọc sông Krông Nô, ranh giới Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Phía Bắc: bắt đầu từ thác Krông KMar qua dãy Chư Ju - Chư Jang Bông đến suối Ea Ktuor.

- Toạ độ địa lý:

Từ 120 14’ 16” đến 130 30’ 58” vĩ độ Bắc

Từ 1080 17’ 47” đến 1080 34’ 48” kinh độ Đông

3. Quy mô diện tích và các phân khu chức năng:

- Tổng diện tích là: 58.947 ha

Trong đó gồm:

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 19.401 ha

Phân khu phục hồi sinh thái: 39.526 ha

Phân khu hành chính, dịch vụ: 20 ha

- Diện tích vùng đệm của Vườn quốc gia Chư Yang Sin.là 183.479 ha, nằm trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng và các huyện Krông Bông, Lắk thuộc tỉnh Đắk Lắk.

4. Mục tiêu, nhiệm vụ:

Bảo vệ mẫu chuẩn các hệ sinh thái rừng trên núi cao Tây Nguyên, bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã, đặc biệt là các loài đặc hữu và quý hiếm.

Nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái,

góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Bảo vệ rừng đầu nguồn sông Srêpôk, Mê Kông, điều hoà và cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm:

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Chư Yang Sin và Dự án đầu tư xây dựng phát triển vùng đệm của Vườn quốc gia Chư Yang Sin theo các quy định hiện hành.

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án phát triển du lịch sinh thái thuộc Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

Điều 3. Về tổ chức và bộ máy của Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định về tổ chức và bộ máy của Vườn quốc gia Chư Yang Sin theo các quy định tại Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Công Tạn