THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 924/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH VAY VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)

CHO DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

CHO CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN”

--------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

>> Xem thêm:  Chế độ ưu đãi chuyển mục đích sử dụng đất với thương binh ? Phí và lệ phí phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 95/TTr-NHNN ngày 07 tháng 6 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép đàm phán Hiệp định vay và các văn bản có liên quan cho dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Thời gian đàm phán dự kiến 02 ngày trong tháng 6 năm 2013 tại Hà Nội.

Điều 2. Đoàn đàm phán liên ngành do đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn theo quy định.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, địa phương liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định, thống nhất các nội dung để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, KHĐT, NN&PTNT, TC, NG, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTTH, KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3), HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?