THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong việc thực hiện phương án nói trên.

Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH TÂY NINH
ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TRONG NĂM 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005
của Thủ tướng Chính phủ)

I. Các công ty thực hiện cổ phần hoá:

1. Các công ty thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty cấp thoát nước;

- Công ty Mía đường Tây Ninh;

- Công ty Du lịch Tây Ninh;

- Công ty cao su 1-5 Tây Ninh;

- Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh.

2. Các công ty thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần;

Công ty kinh doanh Xuất nhập khẩu tổng hợp Tây Ninh.

II. Các công ty chuyển thành đơn vị sự nghiệp

1. Công ty phát hành phim và chiếu bóng Tây Ninh;

2. Trung tâm Đăng kiểm Tây Ninh.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng