THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" như sau:

a) Bước 1 (thực hiện 2005):

Sắp xếp các Viện, Trung tâm nghiên cứu hiện nay để hệ thống tổ chức khoa học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn 12 Viện sau:

1. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

2. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

3. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

4. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (trên cơ sở Viện Kinh tế nông nghiệp);

5. Viện Chăn nuôi;

6. Viện Thú y;

7. Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch;

8. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam;

9. Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (sáp nhập Viện nghiên cứu Mía đường Bến Cát);

10. Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long;

11. Viện Cây ăn quả miền Nam;

12. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp các đơn vị sau: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Thổ nhưỡng nông hóa, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Viện Nghiên cứu Rau quả, Viện Nghiên cứu Ngô, Trung tâm Nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương, Viện Nghiên cứu Chè, Trung tâm Nghiên cứu cà phê Ba Vì (thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam).

b) Bước 2 (thực hiện 2008):

Sáp nhập vào Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam các Viện sau: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Viện Cây ăn quả miền Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên.

Sáp nhập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam vào Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Hợp nhất Viện Chăn nuôi và Viện Thú y thành Viện Chăn nuôi và Thú y.

Hệ thống tổ chức khoa học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi sắp xếp còn 6 Viện sau:

1. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

2. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

3. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

4. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn;

5. Viện Chăn nuôi và Thú y;

6. Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các Viện trong hệ thống tổ chức khoa học trực thuộc Bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải