BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 934/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 34/2010/TT-BTC NGÀY 12/3/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNHHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÓA NỢ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐIVỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP CHUYỂN ĐỔI TRƯỚC NGÀY 01/7/2007

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về Công báo nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Thôngtư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợthuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nướcthực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007 như sau:

1. Tại Điều 4 về “Xóa nợ thuếđối với DNNN thực hiện cổ phần hóa” đã in:

“Doanh nghiệp nhà nước đã thựchiện cổ phần hóa và đăng ký kinh doanh trước ngày 01/7/2007 còn tồn tại cáckhoản nợ thuế nếu các khoản nợ thuế này đã được tính giảm trừ trong tổng số nợ.Số thuế được xóa tối đa không vượt quá số lỗ tại thời điểm xác định giá trịdoanh nghiệp hoặc thời điểm chính thức chuyển đổi…”

Nay sửa lại thành:

“Doanh nghiệp nhà nước đã thựchiện cổ phần hóa và đăng ký kinh doanh trước ngày 01/7/2007 còn tồn tại cáckhoản nợ thuế nếu các khoản nợ thuế này đã được tính giảm trừ trong tổng số nợ vàchưa tính giảm trừ vào vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp. Số thuếđược xóa tối đa không vượt quá số lỗ tại thời điểm xác định giá trị doanhnghiệp hoặc thời điểm chính thức chuyển đổi…”

2. Tại Điều 7 về “Xóa nợ thuếđối với DNNN sáp nhập vào DNNN khác” đã in:

“Doanh nghiệp nhà nước sản xuấtkinh doanh bị lỗ, có nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN có Quyết định sápnhập vào DNNN khác trước 01/7/2007, đến 31/12/2008 số nợ thuế này chưa được xửlý thì được xem xét xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN tối đa bằng số lỗcủa doanh nghiệp sáp nhập tại thời điểm có quyết định sáp nhập.”

Nay sửa lại thành:

“Doanh nghiệp nhà nước sản xuấtkinh doanh bị lỗ, có nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN có Quyết định sápnhập vào DNNN khác trước 01/7/2007, đến 31/12/2008 số nợ thuế này chưa được xửlý thì được xem xét xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN. Doanh nghiệpnhận sáp nhập phải là doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ thuế và cáckhoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Nghị định 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ được xóa nợtối đa bằng số lỗcủa doanh nghiệp sáp nhập tại thời điểm có quyết định sáp nhập.”

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 34/2010/TT-BTCngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi