THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 934/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG GIỮA

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

-----------------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đầu tư vào đất ra sao ? Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 45/TTr-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo "Hiệp định về Hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào". Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo Hiệp định.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đàm phán, ký Hiệp định với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại, cấp Giấy ủy quyền đàm phán, ký Hiệp định theo quy định.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Giá đất bồi thường khi thu hồi đất được xác định như thế nào ? Bồi thường đất đấu thầu như thế nào ?