QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 937/2008/QĐ-BKH

NGÀY 23 THÁNG 07 NĂM 2008

BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU XÂYLẮP

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốchội;

Căn cứ Điều 67 và khoản 3 Điều 76 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọnnhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này “Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp”.

Điều 2.Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyếtđịnh số 1591/2007/QĐ-BKH do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày24/12/2007.

Điều 3. Các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dâncác cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc

MẪU HỒ SƠ

MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU XÂY LẮP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 937/2008/QĐ-BKH ngày 23 tháng 7 năm 2008của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫuhồ sơ mời sơ tuyển này được áp dụng cho gói thầu xây lắp theo quy định tạiChương III Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 khi thực hiện hình thức đấuthầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Đối với các chương trình, dự án sử dụngvốn ODA, nếu được tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này hoặc có thể sửađổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Khiáp dụng Mẫu này, chủ đầu tư cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm của gói thầu màđưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minhbạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự thamgia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sựcạnh tranh không bình đẳng.

TrongMẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn sẽ được người sửdụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầunày gồm các phần sau:

Phầnthứ nhất. Yêu cầu về thủ tục sơ tuyển

ChươngI. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

ChươngII. Bảng dữ liệu sơ tuyển

ChươngIII. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

ChươngIV. Biểu mẫu dự sơ tuyển

Phầnthứ hai. Yêu cầu về công trình xây lắp

ChươngV. Tóm tắt các yêu cầu về công trình xây lắp

Trongquá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp vàtổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thờixem xét, chỉnh lý.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN

(tên gói thầu)
(tên dự án)
(tên chủ đầu tư)

……………, ngày ….. tháng ……năm ………
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đống dấu)

MỤC LỤC

Phần thứ nhất. YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC SƠ TUYỂN

Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu............................................................................

A. Tổngquát....................................................................................................................

B. Chuẩn bị hồ sơ dựsơtuyển.........................................................................................

C. Nộp hồ sơ dự sơtuyển.................................................................................................

D. Mở và đánh giá hồsơ dự sơ tuyển...............................................................................

E. Trúng sơtuyển.............................................................................................................

Chương II. Bảngdữ liệu sơ tuyển.................................................................................

Chương III. Tiêuchuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển ..................................................

Chương IV. Biểumẫu dự sơ tuyển ...............................................................................

Mẫu số 1. Đơn dự sơtuyển..............................................................................................

Mẫu số 2. Giấy ủyquyền..................................................................................................

Mẫu số 3. Thỏa thuậnliên danh sơbộ..............................................................................

Mẫu số 4. Kê khaithông tin về nhàthầu..........................................................................

Mẫu số 5. Kê khainăng lực tài chính của nhàthầu..........................................................

Mẫu số 6. Kê khaicác hợp đồng đang thực hiện của nhàthầu.........................................

Mẫu số 7. Danh mụccác hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện.................................

Phần thứ hai. YÊUCẦU VỀ CÔNG TRÌNH XÂY LẮP ...........................................

Chương V. Tóm tắtcác yêu cầu về công trình xây lắp ...............................................

Phụ lục .............................................................................................................................

CÁC TỪ VIẾT TẮT

BDL Bảng dữ liệu sơ tuyển

HSMST Hồ sơ mời sơ tuyển

HSDST Hồ sơ dự sơ tuyển

TCĐG Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

Gói thầu ODA Làgói thầu thuộc chương trình, dự án sử dụng vốn ODA từ các nhà tài
trợ (Ngân hàng Thế giới – WB, Ngân hàng phát triển châu Á – ADB,
Ngân hàng tái thiết Đức – KfW, Cơ quan phát triển Pháp – AFD…)

Nghị định 58/CP Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày5/5/2008 của chính phủ về hướng
dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật
Xây dựng.

VND ĐồngViệt Nam

USD Đồngđô la Mỹ

Phần thứ nhất

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC SƠ TUYỂN

Chương I

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

A. TỔNG QUÁT

Mục 1. Khái quát về gói thầu

Bênmời thầu mời nhà thầu tham gia sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp thuộc dự ánnêu tại BDL. Tên gói thầu, phạm vi công việc, nguồn vốn để thực hiện góithầu, thời gian tổ chức đấu thầu được nêu trong BDL.

Mục 2. Điều kiện tham gia sơ tuyển

1.Có tư cách hợp lệ như quy định trong BDL;

2.Chỉ được tham gia trong một HSDST với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhàthầu liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận liên danh sơbộ;

3.Đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng như quy định trong BDL;

4.Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như trong quy định trong BDL.

Mục 3. Hồ sơ mời sơ tuyển và phát hành hồ sơ mời sơ tuyển

HSMSTbao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMST này. Bên mời thầu pháthành miễn phí HSMST cho các nhà thầu có nhu cầu tham dự sơ tuyển. Việc kiểmtra, nghiên cứu các nội dung của HSMST để chuẩn bị HSDST thuộc trách nhiệm củanhà thầu.

Mục 4. Giải thích làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển

Trườnghợp nhà thầu muốn được giải thích làm rõ HSMST thì phải gửi văn bản đề nghị đếnbên mời thầu theo địa chỉ và thời gian ghi trong BDL (nhà thầu có thểthông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail…). Sau khi nhận được văn bảnyêu cầu làm rõ HSMST theo thời gian quy định trong BDL, bên mời thầu sẽcó văn bản trả lời và gửi cho tất cả các nhà thầu nhận HSMST.

Mục 5. Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển

Trườnghợp cần thiết, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMST (bao gồm cả việc gia hạnthời hạn nộp HSDST nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSMST tới tấtcả các nhà thầu nhận HSMST trước thời điểm đóng sơ tuyển một số ngày nhất địnhđược quy định trong BDL. Tài liệu này là một phần của HSMST. Nhà thầuphải thông báo cho bên mời thầu bằng văn bản theo đường bưu điện hoặc fax,email là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó

Mục 6. Chi phí dự sơ tuyển

Nhàthầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia sơ tuyển, kể từ khinhận HSMST cho đến khi thông báo kết quả sơ tuyển, đối với các nhà thầu trúngsơ tuyển tính đến khi mời thầu.

B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN

Mục 7. Ngôn ngữ sử dụng

HSDSTcũng như tất cả văn bản và tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liênquan đến việc sơ tuyển phải được viết bằng ngôn ngữ như quy định trong BDL.

Mục 8. Nội dung hồ sơ dự sơ tuyển

HSDSTdo nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:

1.Đơn dự sơ tuyển theo quy định tại Mục 9 Chương này;

2.Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theoquy định tại Mục 10 Chương này.

Mục 9. Đơn dự sơ tuyển

Đơndự sơ tuyển do nhà thầu chuẩn bị và được điền đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương IV cóchữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo phápluật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theoMẫu số 2 Chương IV). Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu,giấy tờ theo quy định trong BDL để chứng minh tư cách hợp lệ của ngườiđược ủy quyền. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự sơ tuyển phải do từng thànhviên trong liên danh ký, trừ trường hợp văn bản thỏa thuận liên danh sơ bộ cóquy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liêndanh ký đơn dự sơ tuyển.

Mục 10. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm củanhà thầu

1.Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

a)Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệcủa mình như quy định trong BDL.

b)Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:

-Các tài liệu theo quy định tại điểm a khoản này đối với từng thành viên trongliên danh;

-Văn bản thỏa thuận liên danh sơ bộ giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Chương IV,trong đó phải dự kiến phần công việc của từng thành viên, thành viên đứng đầuliên danh và trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh, địa điểm và thờigian ký văn bản thỏa thuận liên danh sơ bộ, chữ ký của các thành viên, con dấu(nếu có); trường hợp các thành viên ủy quyền cho thành viên đứng đầu liên danhký đơn dự sơ tuyển thì phải nêu rõ trong văn bản thỏa thuận liên danh sơ bộ.

2.Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Thôngtin về năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà thầu tronglĩnh vực xây lắp được liệt kê theo các Mẫu từ số 4 đến 7 Chương IV. Năng lực vàkinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của cácthành viên; từng thành viên phải chứng minh kinh nghiệm và năng lực của mình làđáp ứng yêu cầu của HSMST cho phần việc dự kiến đảm nhiệm trong liên danh.

Mục 11. Quy cách của hồ sơ dự sơ tuyển

1.Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và một số bản chụp HSDST được quy định trongBDL và ghi rõ “bản gốc” và “bản chụp” tưng ứng. Nhà thầu không nộp bảngốc HSDST sẽ bị loại. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phùhợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu pháthiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như bị nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang vànhững lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp bản chụp cónội dung sai khác so với bản gốc thì tùy theo mức độ sai khác, bên mời thầu sẽquyết định xử lý cho phù hợp, chẳng hạn sai khác đó là không cơ bản, không làmthay đổi bản chất của HSDST thì được coi là lỗi chấp nhận được; nhưng nếu saikhác đó làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDST so với bản gốc thì bị coi làgian lận, HSDST sẽ bị loại, đồng thời nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định phápluật về đấu thầu hiện hành và quy định pháp luật khác có liên quan.

2.HSDST phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tựliên tục. Các văn bản bổ sung làm rõ HSDST của nhà thầu phải được đại diện hợppháp của nhà thầu ký.

3.Những chữ viết chen giữa, tẩy xóa hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trịkhi có chữ ký ở bên cạnh của người ký đơn dự sơ tuyển và được đóng dấu (nếu có).

C. NỘP HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN

Mục 12. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng hồ sơ dự sơ tuyển

1.HSDST phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh dấu niêmphong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựngHSDST được quy định trong BDL.

2.Trong trường hợp HSDST gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng góitoàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản HSDST của bên mời thầu đượcthuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSDST, tránh thất lạc, mất mát.

Mục 13. Thời hạn nộp hồ sơ dự sơ tuyển

1.HSDST do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên mời thầu nhưngphải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng sơ tuyển quy địnhtrong BDL.

2.Bên mời thầu có thể gia hạn thời hạn nộp HSDST (thời điểm đóng sơ tuyển) trongtrường hợp cần tăng thêm số lượng HSDST hoặc khi cần sửa đổi HSMST theo quyđịnh tại Mục 5 Chương này.

3.Khi gia hạn thời hạn nộp HSDST, bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản chocác nhà thầu đã nộp HSDST, đồng thời thông báo gia hạn thời hạn nộp HSDST phảiđược đăng tải trên báo Đấu thầu tối thiểu 1 kỳ và đăng trên trang thông tinđiện tử về đấu thầu (trừ trường hợp không thuộc diện bắt buộc); đối với đấuthầu quốc tế còn phải đăng tải đồng thời trên một tờ báo tiếng Anh được pháthành rộng rãi. Khi thông báo, bên mời thầu phải ghi rõ thời điểm đóng sơ tuyểnmới để nhà thầu sửa lại thời gian có hiệu lực của HSDST nếu thấy cần thiết. Nhàthầu đã nộp HSDST có thể nhận lại và chỉnh sửa HSDST của mình. Trường hợp nhàthầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDST thì bên mời thầu quản lý HSDST đótheo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.

Mục 14. Hồ sơ dự sơ tuyển nộp muộn

Bấtkỳ tài liệu nào thuộc HSDST mà bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng sơtuyển đều được coi là không hợp lệ và được gửi trả lại cho nhà thầu theo nguyêntrạng, trừ tài liệu làm rõ HSDST theo yêu cầu của bên mời thầu.

D. MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN

Mục 15. Mở hồ sơ dự sơ tuyển

1.Việc mở HSDST được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng sơ tuyển theongày, giờ, địa điểm quy định trong BDL.

2.Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt HSDST của từng nhà thầu có tên trong danhsách nhận HSMST và nộp HSDST trước thời điểm đóng sơ tuyển theo thứ tự chữ cáitên của nhà thầu.

3.Sau khi mở HSDST, bên mời thầu lập biên bản mở HSDST và gửi bản chụp cho cácnhà thầu đã nộp HSDST đúng quy định.

Mục 16. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển

Trongquá trình đánh giá HSDST, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dungHSDST. Việc làm rõ HSDST chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu cóHSDST cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp (bênmời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trảlời phải được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêucầu làm rõ và nhà thầu phải trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làmrõ, cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ HSDST thể hiệnbằng văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDST. Trường hợp quáthời hạn làm rõ mà nhà thầu không trả lời hoặc bên mời thầu không nhận được vănbản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầulàm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xử lý theo quy định của pháp luật hiệnhành.

Mục 17. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

1.Đánh giá sơ bộ HSDST

Bênmời thầu kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDST, gồm:

a)Tính hợp lệ của đơn dự sơ tuyển (Mẫu số 1 Chương IV) theo quy định tại Mục 9Chương này;

b)Sự đáp ứng đối với các điều kiện tham gia sơ tuyển theo quy định tại Mục 2 vàtài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Mục10 Chương này;

c)Bản gốc HSDST theo quy định tại Mục 11 Chương này.

Bênmời thầu loại bỏ HSDST không đáp ứng một trong các điều kiện nêu trên. CácHSDST được đánh giá là hợp lệ theo quy định tại khoản này được đưa vào bướcđánh giá chi tiết.

2.Đánh giá chi tiết HSDST

Bênmời thầu tiến hành đánh giá chi tiết HSDST trên cơ sở các yêu cầu của HSMST vàTCĐG nêu tại Chương III.

E. TRÚNG SƠ TUYỂN

Mục 18. Điều kiện được xét duyệt trúng sơ tuyển

Nhàthầu được xét duyệt trúng sơ tuyển khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1.Có HSDST hợp lệ;

2.Có HSDST được đánh giá về năng lực và kinh nghiệm là đạt yêu cầu theo TCĐG quyđịnh tại Chương III.

Mục 19. Thông báo kết quả sơ tuyển

Ngaysau khi chủ đầu tư quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển, bên mời thầu gửi vănbản thông báo kết quả sơ tuyển cho các nhà thầu tham dự sơ tuyển (bao gồm cảnhà thầu trúng sơ tuyển và nhà thầu không trúng sơ tuyển). Nhà thầu trúng sơtuyển được mời tham gia đấu thầu.

Chương II

BẢNG DỮ LIỆU SƠ TUYỂN

BDL bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số Mục tương ứngChương I (Chỉ dẫn đối với nhà thầu). Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với cácnội dung tương ứng trong Chương I thì căn cứ vào các nội dung trong Chương này.

Mục

Khoản

Nội dung

1

- Tên dự án: ……………………. [Nêu tên dự án được duyệt]

- Tên gói thầu: ………………… [Nêu tên gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt]

- Nội dung công việc chủ yếu: ……… [Nêu nội dung yêu cầu]

- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: ……………………

[Nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)]

- Thời gian tổ chức đấu thầu: …………………..

[Nêu cụ thể thời gian theo kế hoạch đấu thầu được duyệt]

2

1

Tư cách hợp lệ của nhà thầu: ……………………..

[Tùy theo tính chất của gói thầu mà nêu yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 7 của Luật Đấu thầu, chẳng hạn yêu cầu nhà thầu phải cung cấp bản sao được chứng thực của một trong các loại văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp… Đối với gói thầu ODA nêu yêu cầu theo quy định của nhà tài trợ]

3

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức…………………..

[Tùy theo loại, cấp công trình mà nêu yêu cầu về điều kiện năng lực trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng]

4

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: …………………..

[Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà nêu yêu cầu trên cơ sở tuân thủ nội dung về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu]

4

- Địa chỉ bên mời thầu: …………………. [nêu địa chỉ bên mời thầu]

- Thời gian nhận được văn bản yêu cầu giải thích làm rõ HSMST không muộn hơn ……..ngày trước thời điểm đóng sơ tuyển.

[Tùy theo tính chất của gói thầu mà ghi số ngày cụ thể cho phù hợp]

5

Tài liệu sửa đổi HSMST (nếu có) sẽ được bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu nhận HSMST trước thời điểm đóng sơ tuyển tối thiểu ……..ngày

[Ghi số ngày cụ thể, nhưng phải đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDST]

7

Ngôn ngữ sử dụng: ………………..

[Nêu cụ thể ngôn ngữ sử dụng. Đối với đấu thầu trong nước là Tiếng Việt. Đối với đấu thầu quốc tế, HSMST có thể được lập bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp HSMST bằng tiếng Anh thì cần quy định HSDST phải bằng tiếng Anh. Trường hợp HSMST bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì cần quy định nhà thầu có thể lựa chọn một trong hai thứ tiếng (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) để lập HSDST. Đối với các tài liệu khác có liên quan thì cần yêu cầu giới hạn trong một số loại ngôn ngữ thông dụng, nếu nhà thầu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu có bản dịch sang ngôn ngữ cùng với ngôn ngữ của HSDST. Đối với gói thầu ODA nêu yêu cầu theo quy định của nhà tài trợ]

9

Tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền: ……

[Nêu cụ thể văn bản pháp lý mà nhà thầu cần phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như bản sao được chứng thực Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh…]

10

1

a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:………….

[Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của Mục 2 của BDL này, ví dụ bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp…]

11

1

Số lượng HSDST phải nộp:

- 1 bản gốc; và

- ……… bản chụp [Ghi rõ số lượng yêu cầu nhưng không quy định quá 5 bản]

12

1

Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDST:………..

[Nêu cụ thể cách trình bày, ví dụ:

- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu:…………..

- Địa chỉ nộp HSDST [tên, địa chỉ của bên mời thầu]: …………

- Tên gói thầu: ……………………………………………………….

- Không được mở trước ………….giờ, ngày …….tháng………năm…….

(Ghi theo thời điểm mở hồ sơ dự sơ tuyển)]

13

1

Thời điểm đóng sơ tuyển: ……….giờ, ngày ……tháng…....năm…….. [Nêu cụ thể thời điểm đóng sơ tuyển tùy theo yêu cầu của gói thầu, đảm bảo thời gian chuẩn bị HSDST không ít hơn 7 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển]

15

1

Việc mở HSDST sẽ được tiến hành công khai vào lúc ….giờ, ngày ……. tháng …… năm, tại ………………

[Ghi rõ ngày, giờ, địa điểm tiến hành việc mở HSDST, trong đó quy định thời điểm mở HSDST đảm bảo việc mở HSDST phải tiến hành ngay sau thời điểm đóng sơ tuyển]

Chương III

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN

Chương này bao gồm TCĐG về năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính, kinhnghiệm và các nội dung liên quan khác (nếu có yêu cầu) của nhà thầu. Các tiêuchuẩn đánh giá quy định tại Chương này được sử dụng theo tiêu chí “đạt”, “khôngđạt”. Nhà thầu “đạt” tất cả các nội dung thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầusơ tuyển (Ví dụ minh họa về TCĐG được nêu tại Phụ lục của Mẫu này).

TCĐG dưới đây chỉ mang tính chất hướng dẫn, khi soạn thảo nội dung nàycần căn cứ theo tính chất của gói thầu mà quy định cho phù hợp.

TCĐG phải công khai trong HSMST. Trong quá trình đánh giá HSDST phải tuânthủ TCĐG nêu trong HSMST, không được thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào.

Mục 1. TCĐG về kinh nghiệm

TT

Nội dung yêu cầu

Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)

1

Kinh nghiệm chung về xây dựng

Số năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

………(1)năm

2

Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự đảm bảo tiến độ và chất lượng

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng có quy mô và tính chất tương tự gói thầu đang thực hiện sơ tuyển trong …….[ghi số năm ] (2) năm qua.

Tính chất tương tự căn cứ theo các tiêu chí như loại, cấp công trình, giá trị, quy mô thực hiện, tính chất, độ phức tạp, điều kiện thi công …. như mô tả tại Chương V.

Trong trường hợp liên danh, kinh nghiệm này được tính bằng tổng kinh nghiệm của các thành viên. (3)

(a) số lượng hợp đồng

(b) giá hợp đồng

đạt ……… (4) hợp đồng
đạt giá trị
……..(5) cho mỗi hợp đồng

3

Các yêu cầu khác (nếu có)

Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở số liệu kê khai tạiMẫu số 7 chương IV và các tài liệu kèm theo.

Ghi chú:

(1) Thông thường là 5năm hoặc 10 năm, trong một số trường hợp có thể quy định ít hơn để khuyến khíchsự tham gia của các nhà thầu mới được thành lập.

(2) Thông thường là 5năm, trong một số trường hợp có thể quy định ít hơn để khuyến khích sự tham giacủa các nhà thầu mới được thành lập.

(3) Trường hợp liêndanh, đánh giá kinh nghiệm của thành viên liên danh theo nội dung công việcchính dự kiến đã được nêu trong thỏa thuận liên danh sơ bộ.

(4) Thông thường yêucầu từ 1 đến 3 hợp đồng.

(5) Giá trị mỗi hợpđồng tương tự thông thường quy định bằng 80% giá gói thầu đang xét.

Mục 2. TCĐG về năng lực kỹ thuật

TT

Nội dung yêu cầu

Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)

1

Nhân sự

Nêu yêu cầu về số lượng, năng lực và trình độ cán bộ chủ chốt trực tiếp thực hiện gói thầu.

Trong trường hợp liên danh, nhân sự của cả liên danh là tổng hợp nhân sự do từng thành viên trong liên danh đề xuất.

2

Thiết bị thi công

Nêu yêu cầu về số lượng, chủng loại, khả năng huy động… đối với các thiết bị thi công cần thiết để thực hiện gói thầu.

Trong trường hợp liên danh, thiết bị thi công của cả liên danh là tổng hợp thiết bị do từng thành viên trong liên danh đề xuất.

3

Các yêu cầu khác (nếu có)

Việcđánh giá được thực hiện trên cơ sở số liệu kê khai tại Mẫu số 4 Chương IV vàcác tài liệu kèm theo.

Mục 3. TCĐG về năng lực tài chính

TT

Nội dung yêu cầu

Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)

1

1.1

Doanh thu

Doanh thu trung bình hàng năm trong ……. [ghi số năm] năm gần đây (1)

1.2

Trong trường hợp liên danh, doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hằng năm của mỗi thành viên trong liên danh, trong đó:

a) Doanh thu trung bình hàng năm trong ……… [ghi số năm] năm qua của thành viên đứng đầu liên danh

b) Doanh thu trung bình hàng năm trong …….. [ghi số năm] năm qua của từng thành viên khác trong liên danh

(thông thường không thấp hơn 40% mức quy định tại điểm 1.1 Mục này) (thông thường không thấp hơn 25% mức quy định tại điểm 1.1 Mục này)

2

Tình hình tài chính lành mạnh

Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh (chọn một hoặc một số chỉ tiêu tài chính phù hợp) (2). Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh.

(a) số năm nhà thầu hoạt động có lãi trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 1 Mục này

Từ….. năm trở lên

(b) tỉ suất thanh toán hiện hành

(c) giá trị ròng

(d) nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật

đạt mức……

đạt mức …..

Trong toàn bộ thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 1 Mục này.

3

3.1

Lưu lượng tiền mặt (3)

Nhà thầu phải đảm bảo lưu lượng tiền mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của gói thầu

Đạt mức ….. trong …. tháng

3.2

Trong trường hợp liên danh, lưu lượng tiền mặt của cả liên danh được tính bằng tổng lưu lượng tiền mặt của mỗi thành viên trong liên danh, trong đó:

a) Lưu lượng tiền mặt của thành viên đứng đầu liên danh

Đạt mức … trong ... tháng (thông thường không thấp hơn 40% mức quy định tại khoản 3.1 Mục này)

b) Lưu lượng tiền mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng của từng thành viên khác trong liên danh

Đạt mức … trong . tháng (thông thường không thấp hơn 25% mức quy định tại khoản 3.1 Mục này)

4

Các yêu cầu khác (nếu có)

Việcđánh giá được thực hiện trên cơ sở số liệu kê khai tại các Mẫu số 5 và 6 ChươngIV và các tài liệu kèm theo.

Ghi chú:

(1) Đối với yêu cầu vềdoanh thu:

-Thời gian yêu cầu thông thường là 3 năm. Trong một số trường hợp có thể quyđịnh số năm ít hơn để khuyến khích sự tham gia của các nhà thầu mới được thànhlập.

-Mức yêu cầu doanh thu trung bình năm được xác định theo công thức sau:

Yêu cầu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu tính theotrung bình năm x k;

Thôngthường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 2 đến 2,5; trong trường hợpgói thầu có giá trị lớn thì có thể giảm xuống 1,5.

(2) Đối với yêu cầu vềtình hình tài chính:

Cóthể quy định một số chỉ tiêu để đánh giá về tình hình tài chính của nhà thầuvới cách tính cụ thể như sau:

-Tùy theo thực tế gói thầu mà yêu cầu nhà thầu hoạt động bình quân có lãi (lợinhuận) ở mức bình thường trong 2 hoặc 3 năm trong thời gian yêu cầu báo cáo vềtình hình tài chính theo khoản 1 Mục này.

-Tỉ suất thanh toán hiện hành cho biết khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của nhàthầu, tính bằng công thức sau:

Tỉ suất thanh toán hiện hành = tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn

Tỉsuất thanh toán hiện hành lớn hơn 1 cho biết doanh nghiệp có khả năng thanhtoán nợ đến hạn (có hơn 1 đồng tài sản bảo đảm cho 1 đồng nợ). Tỉ suất thanhtoán hiện hành của các doanh nghiệp xây dựng thường không cao, vì vậy cần căncứ vào thực tế hoặc từng ngành mà quy định cụ thể.

-Giá trị ròng (vốn chủ sở hữu) cho biết khả năng tăng trưởng của một doanhnghiệp, thường quy định mức tối thiểu là giá trị ròng phải không âm và tínhbằng công thức sau:

Giá trị ròng = Tổng tài sản – tổng nợ phải trả

(3) Đối với yêu cầu vềlưu lượng tiền mặt:

-Lưu lượng tiền mặt (dòng tiền) mà nhà thầu có được qua tài sản có thể chuyểnthành tiền mặt, nguồn vốn tín dụng và những phương tiện tài chính khác, trừ đilượng tiền mặt sử dụng cho các hợp đồng đang thực hiện, phải đảm bảo đáp ứngnhu cầu về tiền mặt trong quá trình thực hiện gói thầu;

-Cách tính thông thường đối với mức yêu cầu về lưu lượng tiền mặt:

Lưu lượng tiền mặt yêu cầu = Giá gói thầu theo trung bình tháng x t;

Trongđó t là khoảng thời gian trung bình dự kiến cần thiết kể từ khi nhà thầu pháthành hóa đơn đến khi chủ đầu tư thanh toán theo hóa đơn đó.

Chương IV

BIỂU MẪU DỰ SƠ TUYỂN

Mẫu số 1

ĐƠN DỰ SƠ TUYỂN

……….,ngày….tháng…..năm……

Kính gửi: ……………………………. [ghitên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Saukhi nghiên cứu HSMST và văn bản sửa đổi HSMST [ghi số của văn bản bổ sungnếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, [ghi tên nhà thầu],cam kết tham gia sơ tuyển gói thầu [ghi tên gói thầu xây lắp] theo đúngyêu cầu của HSMST:

NếuHSDST của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu gói thầu [ghitên gói thầu xây lắp].

Chúngtôi cam kết các thông tin kê khai trong HSDST này là chính xác, trung trực.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 2

GIẤY ỦY QUYỀN (1)

Hômnay, ngày …..tháng……năm…..., tại ………………….

Tôilà [ghi tên, số CMTND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theopháp luật của nhà thầu] là người đại diện theo pháp luật của [ghi tênnhà thầu] có địa chỉ tại [ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản nàyủy quyền cho [ghi tên, số CMTND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đượcủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia sơ tuyểnvà đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án]do [ghi tên bên mời thầu] tổ chức (2):

- Ký đơn dự sơ tuyển;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trìnhtham gia sơ tuyển, kể cả các văn bản đề nghị làm rõ HSMST và văn bản giải thíchlàm rõ HSDST.

Ngườiđược ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền vớitư cách là đại diện hợp pháp của [ghi tên nhà thầu]. [Ghi tên nhà thầu]chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do [ghi tên người được ủyquyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấyủy quyền có hiệu lực kể từ ngày …….đến ngày ……..(3) và được lậpthành …….bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ……bản, người đượcủy quyền giữ …….bản.

Người được ủy quyền
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu nếu có)

Người ủy quyền
(Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửicho bên mời thầu cùng với đơn dự sơ tuyển theo quy định tại Mục 9 Chương I.Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấpdưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu đểthay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc cácnội dung công việc trên đây. Việc sử dụng con dấu (nếu có) trong trường hợpđược ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liênquan được ủy quyền.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyềnphù hợp với quá trình tham gia sơ tuyển.

Mẫu số 3

THỎA THUẬN LIÊN DANH SƠ BỘ (1)

………..,ngày …….tháng………năm………..

Góithầu ……………… [ghi tên gói thầu]

Thuộcdự án …………… [ghi tên dự án]

-Căn cứ (2) …………….. [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005của Quốc hội];

-Căn cứ (2)……………... [Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 củaChính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựngtheo Luật Xây dựng];

-Căn cứ hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu ……….. [ghi tên gói thầu] ngày…….tháng. ….năm…….;

Chúngtôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh sơ bộ, gồm có:

Tên thành viênliên danh [ghi tên từng thành viên liêndanh]

Đại diện làông/bà:.................................................................................................................

Chứcvụ:...............................................................................................................................

Địachỉ:.................................................................................................................................

Điệnthoại:.............................................................................................................................

Fax:......................................................................................................................................

E-mail:..................................................................................................................................

Tàikhoản:.............................................................................................................................

Mã sốthuế:...........................................................................................................................

Giấy ủy quyền số…………..ngày …….tháng ……năm …………(trường hợp được ủy quyền).

Cácbên thống nhất ký kết thoả thuận liên danh sơ bộ với nội dung như sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1.Các bên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia sơ tuyển gói thầu [ghitên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án].

2.Các bên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến góithầu là: [điền tên của liên danh theo thỏa thuận].

3.Các bên cam kết không bên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc hợp tác dưới bấtkỳ hình thức nào với bên khác để tham gia sơ tuyển đối với gói thầu này.

4.Khi liên danh trúng sơ tuyển gói thầu nêu trên, các bên sẽ ký thỏa thuận liêndanh để tham gia đấu thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đối với gói thầu này.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

1.Thành viên đứng đầu liên danh

Cácbên thỏa thuận để [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh,đại diện cho liên danh thực hiện công việc sau trong quá trình tham gia sơtuyển gói thầu (3):

- Nhận hồ sơ mời sơ tuyển;

- Ký đơn dự sơ tuyển;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu.

2.Dự kiến trách nhiệm của từng thành viên trong liên danh để thực hiện gói thầu

Cácbên tham gia liên danh dự kiến phân công trách nhiệm của từng thành viên nhưsau: [ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng thành viên kể cả thànhviên đứng đầu liên danh].

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh sơ bộ

Thỏathuận liên danh sơ bộ có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong cáctrường hợp sau:

1.Liên danh trúng sơ tuyển gói thầu nêu trên;

2.Liên danh không trúng sơ tuyển gói thầu nêu trên;

3.Hủy sơ tuyển gói thầu theo thông báo của bên mời thầu.

Thỏathuận liên danh sơ bộ được lập thành ……….bản, mỗi bên giữ ……….. bản có giá trịpháp lý như nhau.

Đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh
(Ghi tên từng thành viên, chức danh, kýtên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung thỏathuận liên danh sơ bộ theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiệnhành. Đối với gói thầu ODA ghi theo quy định của nhà tài trợ.

(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

Mẫu số 4

KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀTHẦU

……….., ngày ……tháng……năm………..

Tên nhà thầu

[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Địa chỉ của nhà thầu

[Ghi địa chỉ đầy đủ]

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu

[Ghi cụ thể các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của nhà thầu]

Năng lực hoạt động xây dựng

[Ghi cụ thể hạng năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng]

Nhân sự chủ chốt của nhà thầu

[Ghi rõ các thông tin về nhân sự chủ chốt như:

- Chỉ huy trưởng công trường;

- Giám sát thi công xây dựng;

- Cán bộ kỹ thuật,

- Kỹ sư,

- Kiến trúc sư,

- …

Kèm theo lý lịch gồm họ tên, tuổi, nghề nghiệp, thâm niên công tác, trình độ, công việc đã làm tương tự với công việc dự kiến được phân công trong gói thầu, dự kiến vị trí được giao]

Thiết bị thi công của nhà thầu

[Ghi cụ thể số lượng thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải phục vụ thi công tại hiện trường – năm và nước sản xuất, công suất, khả năng huy động, hình thức huy động]

Hệ thống đảm bảo chất lượng

[Ghi hệ thống đảm bảo chất lượng mà nhà thầu đã đạt được, nếu có]

Đại diện pháp luật của nhà thầu

Tên: [ghi tên đầy đủ]

Địa chỉ: [điền địa chỉ đầy đủ]

Điện thoại: [điền số điện thoại, kể cả mã quốc gia, mã vùng]

Fax: [điền số fax, kể cả mã quốc gia, mã vùng]

E-mail: [ghi địa chỉ e-mail]

Nhà thầu gửi đính kèm các văn bản sau:

1. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động, Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Mục 2 và khoản 1 Mục 10 Chương I;

2. Các văn bản theo yêu cầu bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Mục 2 Chương I;

3. Trong trường hợp là nhà thầu liên danh, văn bản thỏa thuận liên danh sơ bộ theo quy định tại khoản 1 Mục 10 Chương I;

4. bản sao các văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động hoặc cam kết của nhân sự đã kê khai;

5. Tài liệu chứng minh hoặc cam kết có sẵn thiết bị (thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể thuê).

Ghichú:

Trongtrường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo mẫunày.

Mẫu số 5

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU

………..,ngày……tháng…….năm……….

Tên nhà thầu……………….………….[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong ……….nămtài chính gần đây [ghi số năm theo quy định tại khoản 1 Mục 3 Chương III]

Đơn vị tính: ……………(VND, USD….)

TT

Năm…….

Năm……..

Năm……….

1

Tổng tài sản

2

Tổng nợ phải trả

3

Tài sản ngắn hạn

4

Nợ ngắn hạn

5

Doanh thu

6

Lợi nhuận trước thuế

7

Lợi nhuận sau thuế

8

Các nội dung khác (nếu có yêu cầu)

B. Cam kết về lưu lượng tiền mặtsử dụng cho gói thầu:

1. Tài sản có thể chuyển thành tiềnmặt:..................................................................................
(kèm theo tài liệu chứng minh)

2. Nguồn vốn tíndụng:............................................................................................................
(kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức cung cấp tín dụng)

3. Những phương tiện tài chínhkhác:......................................................................................
(kèm theo tài liệu chứng minh)

C. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai gồm (nhàthầu chỉ cần nộp bản chụp được công chứng, chứng thực của một trong các tàiliệu này):

1. Báo cáo tài chính đã được kiểmtoán hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật trong……năm tài chính gần đây [ghi số năm theo quy định tại khoản 1 Mục 3 ChươngIII];

2. Tờ khai tự quyết toán thuế hàngnăm theo quy định của pháp luật về thuế (có xác nhận của cơ quan thuế là nhàthầu đã nộp Tờ khai ) trong ………năm tài chính gần đây [ghi số năm theo quyđịnh tại khoản 1 Mục 3 Chương III];

3. Biên bản kiểm tra quyết toán của nhàthầu (nếu có) trong …….năm tài chính gần đây [ghi số năm theo quy định tạikhoản 1 Mục 3 chương III].

Đại diện hợp pháp của nhà thuầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, yêu cầutừng thành viên trong liên danh kê khai theo mẫu này.

Mẫu số 6

KÊ KHAI CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU

………..,ngày……..tháng……….năm……….

Tên nhà thầu:…………………………………….[ghitên đầy đủ của nhà thầu]

TT

Tên hợp đồng

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện)

Giá trị phần công việc chưa hoàn thành

Ngày hợp đồng có hiệu lực

Ngày kết thúc hợp đồng

1

2

3

4

….

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụpcác văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó.

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, yêu cầutừng thành viên trong liên danh kê khai theo mẫu này.

Mẫu số 7

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀTHẦU THỰC HIỆN (1)

………..,ngày ……..tháng……….năm……….

Tên nhà thầu:…………………………………….[ghitên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợpđồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:

Tên và số hợp đồng

[điền tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

Ngày ký hợp đồng

[điền ngày, tháng, năm]

Ngày hoàn thành

[điền ngày, tháng, năm]

Giá hợp đồng

[điền tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]

Tương đương…VND hoặc USD [điền số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm

[điền phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]

[điền số tiền và đồng tiền đã ký]

Tương đương… VND hoặc USD [điền số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

Tên dự án:

[điền tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

Tên chủ đầu tư:

[điền tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E – mail:

[điền đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]

[điền số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại khoản 2 Mục 1 Chương III (2)

1. Loại, cấp công trình

[điền thông tin phù hợp]

2. Về giá trị

[điền số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

3. Về quy mô thực hiện

[điền quy mô theo hợp đồng]

4. Về độ phực tạp và điều kiện thi công

[mô tả về độ phức tạp của công trình]

5. Các đặc tính khác

[điền các đặc tính khác theo Chương V]

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụpcác văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó.

Ghi chú:

(1) Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trongliên danh kê khai theo mẫu này. Nhà thầu kê khai theo mẫu này cho từng hợp đồngtương tự đã và đang thực hiện.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của góithầu.

Phần thứ hai

YÊU CẦU VỀ CÔNG TRÌNH XÂY LẮP

Chương V

TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU VỀ CÔNG TRÌNH XÂY LẮP

Chươngnày gồm thông tin yêu cầu về công trình, kế hoạch thực hiện … của gói thầu xâylắp đang thực hiện sơ tuyển.

1.Giới thiệu chung về dự án

[Nêu thông tin tóm tắt về dự án như tên dự án, chủ đầu tư, nguồn vốn,Quyết định đầu tư, các hoạt động chính của dự án, địa điểm thực hiện dự án …]

2.Mô tả sơ bộ về công trình xây lắp

[Phần này nêu thông tin về loại, cấp, quy mô và tính chất, độ phức tạpcủa công trình, đặc điểm xây dựng công trình.]

3.Kế hoạch thực hiện

[Nêu thời gian dự kiến thực hiện và hoàn thành công trình]

4.Địa điểm thực hiện gói thầu và những thông tin liên quan khác

[Nêu những thông tin về điều kiện tự nhiên – xã hội tại khu vực xây dựng,điều kiện và phương tiện đi lại, phương tiện thông tin liên lạc, bản vẽ vàthuyết minh tóm tắt của thiết kế đã được phê duyệt, các dịch vụ do chủ đầu tưcung cấp để thực hiện công trình…]

PHỤ LỤC

Ví dụ: Xây dựngtiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu xây dựng nhà máy cấp nước côngsuất 100.000m3 nước/ngày; giá gói thầu 260 tỉ VND, thời gian thựchiện hợp đồng là 26 tháng.

1. TCĐG vềkinh nghiệm

TT

Nội dung

Mức độ đáp ứng

Đạt

Không đạt

1

Kinh nghiệm chung về xây dựng

Số năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

≥ 7 năm

< 7 năm

2

Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự đảm bảo tiến độ và chất lượng

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây dựng nhà máy cấp nước 100.000 m3 nước/ngày trong 5 năm qua. Trong trường hợp liên danh, kinh nghiệm này được tính bằng tổng kinh nghiệm của các thành viên

(a) Số lượng hợp đồng

(b) giá hợp đồng

≥ 2 hợp đồng

≥ 200 tỉ VND cho mỗi hợp đồng

< 2 hợp đồng

< 200 tỉ VND cho mỗi hợp đồng

2. TCĐG vềnăng lực kỹ thuật

TT

Nội dung

Mức độ đáp ứng

Đạt

Không đạt

1

Nhân sự

Nhà thầu phải có nhân sự đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trong trường hợp liên danh, nhân sự của cả liên danh là tổng hợp nhân sự do từng thành viên trong liên danh để xuất.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt:

(a) Chi huy trưởng công trình

- Năng lực của chỉ huy trưởng công trường

Theo quy định của pháp luật về xây dựng

- Thâm niên trong thi công xây dựng công trình

≥ 10 năm

< 10 năm

- Trình độ học vấn

Bằng cấp đúng chuyên ngành

Bằng cấp không đúng chuyên ngành

- Kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự

≥ 5 công trình

< 5 công trình

- Là chủ nhiệm các công trình tương tự

≥ 2 công trình

< 2 công trình

b) Kỹ sư cấp nước

- Trình độ học vấn

Bằng cấp đúng chuyên ngành

Bằng cấp không đúng chuyên ngành

- Kinh nghiệm thi công xây dựng công trình

≥ 7 năm

< 7 năm

- Kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự

≥ 3 công trình

< 3 công trình

(c) Kỹ sư cơ khí

- Trình độ học vấn

Bằng cấp đúng chuyên ngành

Bằng cấp không đúng chuyên ngành

- Kinh nghiệm thi công xây dựng công trình

≥ 5 năm

< 5 năm

- Kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự

≥ 2 công trình

< 2 công trình

(d) Kỹ sư điện

- Trình độ học vấn

Bằng cấp đúng chuyên ngành

Bằng cấp không đúng chuyên ngành

- Kinh nghiệm thi công xây dựng công trình

≥ 5 năm

< 5 năm

- Kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự

≥ 2 công trình

< 2 công trình

(đ) Kỹ sư điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

- Trình độ học vấn

Bằng cấp đúng chuyên ngành

Bằng cấp không đúng chuyên ngành

- Kinh nghiệm thi công xây dựng công trình

≥ 5 năm

< 5 năm

- Kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự

≥ 2 công trình

< 2 công trình

(e) Quản lý hành chính và hậu cần

Kinh nghiệm quản lý hành chính tại công trường

≥ 5 năm

< 5 năm

Kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự

≥ 2 công trình

< 2 công trình

2

Thiết bị thi công

Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về thiết bị thi công sử dụng cho gói thầu. Trong trường hợp liên danh, thiết bị thi công của cả liên danh là tổng hợp thiết bị do từng thành viên trong liên danh đề xuất.

2.1

Số lượng, chủng loại máy móc và thiết bị xây dựng chính cho công tác đất, công tác bê tông, công tác khác (không kể máy móc và thiết bị đang dùng cho hợp đồng dở dang)

Số lượng và chủng loại phù hợp với biện pháp thi công đề xuất

Số lượng và chủng loại không phù hợp với biện pháp thi công đề xuất

2.2

Khả năng huy động của máy móc và thiết bị

chính

≥ 50% máy móc và thiết bị là có thể huy động ngay (thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc được nhà thầu thuê dài hạn)

< 50% máy móc và thiết bị có thể huy động ngay

2.3

Tuổi trung bình của máy móc và thiết bị chính

≤ 7 năm

> 7 năm

(không tính các phương tiện vận tải)

2.4

Tuổi trung bình của các phương tiện vận tải

≤ 3 năm

> 3 năm

3

Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng

Chứng chỉ ISO 9001 hoặc 9002

Không có các chứng chỉ này

3. TCĐG vềnăng lực tài chính

TT

Nội dung

Mức độ đáp ứng

Đạt

Không đạt

1

1.1

Doanh thu

Doanh thu trung bình hàng năm trong 5 năm qua

≥ 240 tỉ VND

< 240 tỉ VND

1.2

Trong trường hợp liên danh, doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hàng năm của mỗi thành viên trong liên danh, trong đó:

(a) Doanh thu trung bình hàng năm trong 5 năm qua của thành viên đứng đầu liên danh

≥ 96 tỉ VND

< 96 tỉ VND

(b) Doanh thu trung bình hàng năm trong 5 năm qua của từng thành viên khác trong liên danh

≥ 60 tỉ VND

< 60 tỉ VND

2

Tình hình tài chính lành mạnh

Tình hình tài chính lành mạnh:

(a) số năm nhà thầu hoạt động có lãi trong 5 năm qua

≥ 5 năm

< 5 năm

(b) tỉ suất thanh toán hiện hành

> 1

≤ 1

3

3.1

Lưu lượng tiền mặt

Lưu lượng tiền mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của gói thầu

≥ 30 tỉ VND trong 3 tháng

< 30 tỉ VND trong 3 tháng

3.2

Trong trường hợp liên danh; lưu lượng tiền mặt của cả liên danh được tính bằng tổng lưu lượng tiền mặt của mỗi thành viên trong liên danh, trong đó:

(a) Lưu lượng tiền mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của gói thầu của thành viên đứng đầu liên danh.

≥ 12 tỉ VND trong 3 tháng

< 12 tỉ VND trong 3 tháng

(b) Lưu lượng tiền mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của gói thầu của từng thành viên khác trong liên danh

≥ 7,5 tỉ VND trong 3 tháng

< 7,5 tỉ VND trong 3 tháng