QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 94/2008/QĐ-TTg NGÀY 10 THÁNG 07 NĂM 2008  

VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Tổng điều tra dân sốvà nhà ở (viết tắt là Tổng điều tra) vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm2009 nhằm thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quátrình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đápứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2009 và xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2020, phục vụ công tác giám sátthực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Chính phủ ViệtNam đã cam kết.

Điều 2. Nội dung điều tra, bao gồm:

1.Dân số chia theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, thành thị, nông thôn.

2.Tình trạng di cư.

3.Trình độ học vấn.

4.Tình trạng khuyết tật.

5.Tình hình lao động – việc làm.

6.Tình trạng hôn nhân.

7.Mức độ sinh, chết và phát triển dân số.

8.Thực trạng về nhà ở.

9.Một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư.

Cácnội dung 1, 3 và 8 được điều tra toàn bộ dân số cả nước; các nội dung từ 1 đến9 được điều tra trên phạm vi 15% tổng số dân cả nước.

Điều 3. Thời gian thu thập số liệucủa cuộc Tổng điều tra là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; số liệusơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2009, số liệu điều tra chọn mẫu được côngbố vào quý IV năm 2009, số liệu điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý IIInăm 2010.

Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1.Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện phương án, kế hoạch và nội dung Tổng điều tra;phối hợp với Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự toán kinh phí Tổng điều tra, trình Banchỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương.

2.Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch vàĐầu tư hoàn thiện phương án, kế hoạch và dự trù kinh phí điều tra của mình;đồng thời, tổ chức điều tra số nhân khẩu do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số vànhà ở Trung ương phân công theo yêu cầu, kế hoạch chung của cuộc Tổng điều tra.

Ngoàinhiệm vụ trên, Bộ Công an còn có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộcTổng điều tra.

3.Bộ Xây dựng có trách nhiệm tham gia, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩnbị, hướng dẫn nội dung điều tra và nội dung tổng hợp kết quả phần điều tra nhàở.

4.Bộ Y tế có nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở củađịa phương trong việc xác định dân số sinh sống trên các địa bàn thuộc vùngranh giới lãnh thổ để phục vụ công tác điều tra.

5.Bộ Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ởcác cấp, các ngành trong việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí.

6.Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp bản đồ hành chính đã số hóa đến cấp xã,phường để làm căn cứ phân chia địa bàn điều tra trong cả nước.

7.Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan thông tin đạichúng ở Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tổng điềutra dân số và nhà ở Trung ương mở đợt tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc Tổngđiều tra.

Ngoàicông tác tuyên truyền, Bộ Thông tin và Truyền thông còn có nhiệm vụ lập kếhoạch bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt giữa các cấp để phục vụcông tác chỉ đạo Tổng điều tra.

Điều 5. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổngđiều tra dân số và nhà ở các cấp như sau:

1.Ở Trung ương:

a)Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương có nhiệm vụ:

-Xem xét và quyết định phương án, kế hoạch và nội dung Tổng điều tra;

-Hoàn thiện dự toán kinh phí Tổng điều tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh;

-Tổ chức điều tra tổng duyệt để rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và công tác tổ chứcchỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra;

-Chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo đúng phương án, kế hoạch và nội dung Tổngđiều tra;

b)Thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương gồm:

-Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban;

-Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm Tổng cục trưởngTổng cục Thống kê – Phó Trưởng ban;

-Đồng chí Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – Ủy viên;

-Đồng chí Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên;

-Đồng chí Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

-Đồng chí Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế - Ủy viên;

-Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Ủyviên;

-Đồng chí Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên;

-Đồng chí Trần Thế Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

-Đồng chí Đỗ Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Ủy viên thường trực.

2.Ở địa phương:

BanChỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương), cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) và cấpxã (xã, phường, thị trấn) có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện cuộc Tổngđiều tra tại địa phương mình.

Thànhphần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Chủtịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban, Thủ trưởng cơ quanThống kê cùng cấp làm Phó Ban thường trực; Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Kếhoạch, Xây dựng, Y tế, Lao động, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng cấplàm Ủy viên.

BanChỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở từ cấp huyện trở lên được thành lập Vănphòng giúp việc do cơ quan Thống kê cùng cấp chịu trách nhiệm tổ chức, thựchiện.

Thànhphần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp xã gồm Chủ tịch (hoặc PhóChủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban, Trưởng Công an và cán bộ phụ tráchThống kê làm Ủy viên.

Điều 6. Kinh phí thực hiện cuộc Tổngđiều tra do ngân sách Trung ương bảo đảm. Căn cứ phương án, kế hoạch và nộidung của cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trungương hoàn thiện dự toán kinh phí Tổng điều tra theo đúng quy định pháp luậthiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lựcthi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân nêu ở Điều 4 vàĐiều 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng